“Enkele kanttekeningen bij Mirro”. Frank van Wijck SKIPR
11 maart 2014

Eind 2012 schreef ik voor Zorgvisie een artikel over eHealth. Bas de Bruijn, manager mental health van Achmea, zei daarin: ‘We roepen al tien jaar dat eHealth baanbrekend is voor de GGz, maar er zijn nog slechts enkele duizenden patiënten die het gebruiken. We hebben daarom samen met vier instellingen de stichting mirro opgezet om online zelfhulp meer onder de aandacht te brengen, met thematische websites voor life events als rouwen, scheiden en alcoholmisbruik. Een laagdrempelig aanbod dus voor mensen die niet echt met een zwaar psychisch probleem kampen, maar die wel een probleem hebben. En blijkt het probleem gaande de behandeling toch groter, dan moet de doorverwijzing goed geregeld zijn. Voor de individuele aanbieders in de eerste lijn is het niet eenvoudig zelf online strategieën te bedenken, dus helpen we ze daarmee door via mirro kennis op te doen en te delen.’ Goed om even in de herinnering te roepen nu door een – tamelijk onvolledig – artikel in De Volkskrant zoveel discussie over mirro is ontstaan. Net zoals het ook goed is om te memoreren dat het niet Achmea was dat alle inhoudelijke kennis inbracht voor de ontwikkeling van de mirro producten, maar het veld zelf (Parnassia Groep, GGz Ingeest, GGz Drenthe en Altrecht/AZMn). De huisarts, de POH-GGz en de GGz-professional kunnen mirro gebruiken als screeningsinstrument bij het bepalen van de juiste vervolgzorg voor een patiënt. En mirro biedt behandelprotocollen voor levering van basis-GGz. Aanbieders die het mirro-keurmerk hebben, krijgen van Achmea een hoger tarief, maar er is geen verplichting om mirro te gebruiken. Toch zegt een woordvoerder van GGz Nederland naar aanleiding van de Volkskrant-publicatie op Skipr dat veel van haar leden zich onder druk gezet voelen om mee te doen en dat andere methodes zo geen kans krijgen. Een dag later werd via een persbericht duidelijk wat GGz Nederland met “andere methodes” bedoelt. Het werkt samen met E-Hulp.nl aan opschaling van eHealth. Ik zou zeggen: bewijs dat dit van grotere waarde is dan wat die vier GGz-aanbieders en Achmea met mirro proberen te bereiken

 

Reactie Frits Bosch

Beste Frank,

Graag zet ik enkele kanttekeningen bij  “Enkele kanttekeningen bij Mirro”.

Het artikel in de Volkskrant en de reacties van Achmea hebben geleid tot veel discussie bij psychologen, psychiaters, huisartsen en medisch specialisten. De discussies gingen met name over de validiteit van de gebruikte instrumenten en de marktmacht van de zorgverzekeraar. Een medisch specialist twitterde:

“Schippers juicht tóe dat zorgverzekeraars NIET-wetensch. onderbouwde methode OPLEGT aan zorgverleners!”

Ik denk dat de meeste critici van Mirro niet zo veel problemen hebben met “Een laagdrempelig aanbod dus voor mensen die niet echt met een zwaar psychisch probleem kampen, maar die wel een probleem hebben”.

Vervolgens schrijf je

“En blijkt het probleem gaande de behandeling toch groter, dan moet de doorverwijzing  goed geregeld zijn”

Ik denk dat daar de meningen uiteen gaan lopen want wat is “goed geregeld”?

De psycholoog in de eerste lijn is in 2008 in het basispakket opgenomen na een uitgebreid onderzoek van een onafhankelijk onderzoeksbureau (HHM). Zij stelden vast dat in gebieden waar meer psychologen werkten minder verwijzingen plaats vonden naar de gespecialiseerde GGZ.

Dat zelfde bureau heeft het zorgzwaartemodel ontwikkeld waar partijen incl GGZ instellingen,Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen voor hebben getekend in het Bestuurlijk Akkoord. Daarna moest de markt zijn werk doen.

 

Je schrijft: “Net zoals het ook goed is om te memoreren dat het niet Achmea was dat alle inhoudelijke kennis inbracht voor de ontwikkeling van de mirro producten, maar het veld zelf.”

“Het veld” is groter dan Parnassia Groep, GGz Ingeest, GGz Drenthe en Altrecht/AZMn. #gbggz

Je twittert: “”Natuurlijk is “het veld” groter, maar je kunt toch leren van best practices?”

Hier lopen onze meningen ook uiteen. Is er ook onderzocht welke instrumenten en methodes worden gebruikt in vrijgevestigde psychologenpraktijken?
Zie bijvoorbeeld Derksen: http://www.ru.nl/@857930/pagina/  Ook zijn er vrijgevestigde collega’s in de GBGGZ aan het experimenteren met een eigen screener.

Je schrijft dat de huisarts, de POH-GGz en de GGz professional mirro kunnen gebruiken als screeningsinstrument. Een collega van mij heeft de Mirro-screener samen met een paar huisartsen gebruikt bij een aantal verwijzingen naar de psycholoog in GBGGZ en wat bleek: De meeste cliënten zouden volgens de screener naar de SGGZ verwezen moeten worden! Dit lijkt mij niet helemaal de bedoeling van het Bestuurlijk Akkoord!

Tot slot iets over cijfers van het aantal zorgaanbieders die het Mirro-keurmerk hebben:

Er zijn veel meer dan 200 GGZ instellingen dus de suggestie dat 50% van de GGZ-instellingen is aangesloten bij Mirro gaat niet op. Bij Zorgkaart staan 928 GGZ instellingen geregistreerd: http://www.zorgkaartnederland.nl/ggz,  De vrijgevestigden worden helemaal niet genoemd terwijl daarvan maar een klein deel is aangesloten bij Mirro. De huisartsenorganisaties willen dit jaar nog helemaal geen Mirro-screener. GGZ-Ned stoort zich aan het voorkeursbeleid van Achmea. Onduidelijk is of er sprake is van een aansluiting of een aanmelding bij Mirro. Als een zorgverlener een intentieverklaring ondertekent dan krijgt hij een voorlopig certificaat .Mirro heeft de uiterlijke datum om vorm te geven aan de ketenafspraken verschoven van 1 januari tot 1 april 2014.

http://www.mirro.nl/uitstel-eisen-mirro-keurmerk-ketenafspraken-en-screeningsnorm

Het lijkt dat het aantal aangeslotenen bij Mirro lager is dan wordt gesuggereerd door Achmea en de Minister en dat de plannen van Achmea de Minister goed uitkomen en dat zij daarom een positiever beeld wil schetsen over de belangstelling voor Mirro.

Je schrijft terecht dat andere aanbieders van zorg ook moeten kunnen bewijzen dat hun methodes effectiever zijn dan Mirro, maar dan moeten zij natuurlijk wel de kans krijgen….

Frits Bosch