Home/Boeken/Help, de psycholoog verzuipt!

Help, de psycholoog verzuipt!

Synopsis

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport pleit voor een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) waar ‘de mens centraal’ en ‘dicht bij de patiënt’ staat. Dat klinkt logisch, maar is helaas geen vanzelfsprekendheid. In dit boek krijgt de lezer een kijkje in de praktijk van psycholoog Frits Bosch, een pionier in zijn vak. Sinds 1980 heeft hij gewerkt in een vrijgevestigde groepspraktijk als ‘eerstelijnspsycholoog’. De lezer maakt kennis met markante mensen met psychische problemen die bij velen vertrouwd zullen overkomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (om precies te zijn 42,7% volgens studie Nemesis) krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Een bont gezelschap komt voorbij, mensen met depressies, angsten verslavingen, burn-outs, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden, ouders die een kind kwijt raken  en noem maar op. De lezer krijgt een indruk hoe Frits deze mensen helpt. Hij zoekt bij iedere cliënt naar een passend hulpaanbod en vermijdt zo veel mogelijk het plakken van etiketten. Vaak maakt hij gebruik van minimale interventies die dikwijls verrassend eenvoudig en origineel waren Ook gebruikt hij regelmatig eigen ervaringen om mensen in beweging te zetten. Helaas kan hij niet iedereen helpen. Zo was hij van nabij betrokken bij een heftig gezinsdrama. Er waren ook cliënten die niet gemotiveerd waren of hij moest ze doorverwijzen naar de Specialistische GGZ omdat hun problemen te ingewikkeld waren om kortdurend te behandelen zoals bijvoorbeeld bij psychoses.

Niet alleen de tijdgeest- emancipatie, automatisering- had invloed op aangemelde problematiek van cliënten maar ook op de ruimte die de psycholoog kreeg van de zorgverzekeraars om  hen kunnen behandelen.

In dit boek wordt ook duidelijk hoeveel tegenwerking psychologen als Frits ondervinden. De toenmalige RIAGG’s zetten destijds hun hakken in het zand.

Zij wilden niet dat hulp van vrijgevestigde psychologen in het basispakket kwam. Toen dit in 2008 toch gebeurde kondigde oud-minister Schippers drie jaar later forse bezuinigingen aan in deze sector. Zorgverzekeraars en grote GGZ-instellingen maakten hem soms het leven zuur.

Frits heeft vanaf 1980 meegelopen in de opbouwfase van de vrijgevestigde eerstelijns-GGZ  en vanaf 2012 bij de protesten tegen de bezuinigingen in die sector.

Daar maakte hij niet altijd vrienden mee. Zo sommeerde een advocaat van een GGZ-instelling hem bijvoorbeeld om een twitterbericht te verwijderen.

En wat maar weinig mensen weten: mede dankzij Frits moest de echtgenoot van oud-minister Schippers zijn lucratieve baan (ggz-instellingen leren slim te declareren) uiteindelijk opgeven.

Rom-Benchmark

Sinds begin 2017 maak ik deel uit van de actiegroep StopBenchmark-rom, samen met een groep psychiaters, hoogleraren, psychologen en patiëntvertegenwoordigers. Deze werkgroep protesteert tegen het gebruik van scores van rom’s voor benchmarkdoelen en geven ook voorlichting aan ggz-patiënten:

‘Door het invullen van de Routine Outcome Measurement (rom) krijgen jij en je behandelaar een beter beeld hoe het met de behandeling gaat en of het noodzakelijk is om je behandeling bij te stellen.

De zorgverzekeraars hebben het instrument echter ‘gekaapt’ om de kwaliteit van zorg te vergelijken. Tezamen met de data van patiënten van andere GGz instellingen worden jouw data verzameld omdat de zorgverzekeraars dit eisen. Ze willen de kwaliteit van de zorg meten en gebruiken de uitkomsten om meer of juist minder zorg bij een instelling in te kopen. Het meten van de kwaliteit met data van verschillende instellingen, wordt benchmarken genoemd.’ De zorgverzekeraars hechten een grote waarde aan deze data. Bas de Bruijn, manager zorginkoop ggz bij Achmea, zegt in juli 2014 bij de rondetafelconferentie over Routine Outcome Monitoring: ‘Ook internationale ondernemingen als Google en Philips Health houden de Nederlandse ggz scherp in de gaten. We zijn koploper.’ ggz- aanbieders zijn contractueel verplicht om een bepaalde hoeveelheid rom-data aan te leveren aan de zorgverzekeraars. De instellingen doen er werkelijk alles aan om voldoende rom scores te verzamelen. Zo zijn er speciale callcenters ingericht die (ex-)patiënten benaderen. Sommige ggz-instellingen geven vvv-bonnen weg voor ingevulde rom-lijsten, en er zijn ook gevallen van zorgverleners die hun patiënten vragen om nepscores in te vullen. Steeds meer ggz-professionals hebben om al deze redenen zware kritiek op de rom. Het instrument is niet geschikt om de kwaliteit van behandelaren te meten. De cotan (een adviesorgaan van het nip) waarschuwde in 2012 al: ‘Wees voorzichtig met diagnostische instrumenten voor rom en met name voor benchmark.’ Ook 11 hoogleraren psychiatrie (onder wie Van Os) uitten kritiek. Omdat de marktwerking in de ggz flink heeft toegeslagen, worden cliëntdata gebruikt om het marktaandeel van ggz-aanbieders te beïnvloeden. Het gevaar van misbruik en misinterpretatie ligt op de loer.
Ook de vertrouwelijkheid van de cliëntdata is in gevaar, zeker als deze vragenlijsten telefonisch worden afgenomen door studenten in callcenters. Kamerleden Kooiman (sp) en Diertens (D66) hebben Kamervragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid Edith Schippers, over de noodzaak van een onderzoek naar de druk op patiënten om rom lijsten in te vullen. Desondanks is een aantal grote zorgaanbieders zoals Parnassia (PsyQ, Indigo) doorgegaan met het centraal aanleveren van rom-cijfers.

‘ggz-instelling deelt zonder toestemming gegevens met omstreden databank’, schrijft Rianne Oosterom in februari 2018 in Trouw.

Welke belangen hebben deze partijen om op grote schaal ggz- aanbieders te werven voor dit concept? Later kreeg ik informatie dat zorgverzekeraars de afgelopen jaren al druk bezig zijn geweest om met steun van de overheid een eigen informatiemacht op te bouwen die kan worden ingezet om via contracteerbeleid vraag- en aanbod- zijde van de zorgmarkt te beheersen. De zorgverzekeraars erkennen dat de cijfers geen betrouwbaar beeld geven van de kwaliteit van ggz-aanbieders, maar willen toch deze cijfers verzamelen en intussen werken aan verbetering. Blijkbaar hebben zij liever slechte cijfers dan geen cijfers. Ab van Eldijk, jurist en voorzitter van de Stichting kdvp, die opkomt voor vertrouwelijkheid, privacy en beroepsgeheim in de ggz, zegt over deze ontwikkelingen:

‘Zorgverzekeraars lijken zich terdege bewust te zijn van de unieke mogelijkheden om in de eerste fase van het nieuwe informatietijdperk zoveel mogelijk informatiemacht op te bouwen via data grabbing. Zo kunnen zij uitgroeien tot de dominante veldpartij in de zorg. Zodra zorgverzekeraars de beschikking hebben over alle informatie, krijgen zij unieke macht om hierin te sturen. Minister Edith Schippers van vws lijkt dit proces zonder reserves te steunen. Zij legitimeert het zelfs door het contracteerbeleid van zorgverzekeraars te maken tot de centrale sturingsmacht in de zorg. Via het contracteerbeleid kan zowel het aanbod (inkoopbeleid) als de vraag (zorgbemiddeling) exclusief gecontroleerd worden door zorgverzekeraars.’

Mijn conclusie is dat bovengenoemde discussies veel verder gaan dan over het al of niet gebruiken van bepaalde digitale hulpmiddelen. Als deze aan banden worden gelegd, wordt de kern geraakt van de marktwerking in de ggz. Dat de privacy van patiënten wordt geschonden, de regeldruk voor professionals wordt verhoogd en de metingen even betrouwbaar zijn als een haringtest, wordt door ‘experts’ blijkbaar op de koop toegenomen.

(fragment uit Help, de psycholoog verzuipt! (2019)

Recensie NBDBiblion 

Aanschafinformatie

Psycholoog Frits Bosch geeft een beeld van de praktijk van de eerstelijnspsychologie. Hij heeft 36 jaar gewerkt in zijn eigen praktijk als psycholoog. Hij beschrijft door middel van casussen hoe hij zijn patienten heeft behandeld. Daarnaast maakt hij duidelijk wat de gevolgen zijn (geweest) van de marktwerking in de GGZ (de geestelijke gezondheidszorg). Hij heeft dit boek geschreven vanuit zijn opvatting dat bij de meeste vrij gevestigde psychologen het persoonlijke contact centraal staat, terwijl de hulp die vanuit de GGZ wordt gegeven meer gestoeld is op protocollen, richtlijnen en meetbaarheid. Hij beschrijft ook de strijd die hij en andere psychologen gezamenlijk gevoerd hebben tegen ziektekostenverzekeraars en de tegenwerking van ‘machtige partijen in en rond de GGZ’ die hij heeft ondervonden. Het boek is voorzien van een literatuuroverzicht, een verklarende lijst van afkortingen en eindnoten. De auteur is in 2017 gestopt met zijn praktijk en hij werkt nu onder meer als beleidsadviseur en supervisor. Hij heeft artikelen geschreven over de geestelijke gezondheidszorg en hij kreeg een onderscheiding voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie.

Recensie door Ewout Kattouw, ervaringsdeskundige, schrijver, (21-09-2021)

‘Net het boek van Frits Bosch uitgelezen. Hierin geeft hij goed de strijd tegen de macht van grote instellingen weer. Frits schets een beeld van macht spelletjes, commerciële en politieke belangen waardoor de zorg voor de medemens in nood niet altijd voorop staat. Daar tussendoor geeft hij een mooi inkijkje in een persoonlijke en menselijke manier van werken. Gericht op de relatie in plaats van de protocollen en richtlijnen. Chapeau Frits voor je boek en het werk wat je al die jaren hebt verricht.’

Boekbespreking door Esther M. van Driel, Psycholoog MD (12-09-2021)

Het boek “Help, de psycholoog verzuipt!” had ik veel eerder willen lezen. Voor mij is het als WO psycholoog (nieuwe term) in meerdere opzichten een helend boek. Belangrijk gegeven daarin vormt het verbreden van mijn gezichtsveld op de speel- en krachtenvelden achter de schermen. Krachtvelden van mensen die, op voor mij onbegrijpelijke wijze, over geldstromen beslissen vanachter het bureau. Krachtvelden van specialisten en vakmensen die zich daar over opwinden, bestuurlijke ervaring opdoen, zich verenigen, van zich laten horen, in verweer gaan. Ik heb niet meegekregen, dat er achter de schermen zowel werk is verricht.  En Frits Bosch, die daar bovenop, tevens de moed, de energie en het overzicht heeft gehad om deze krachtvelden tenslotte in alle rust te categoriseren, te betwijfelen, te beschrijven. Die de durf heeft gehad dit proces en de dynamiek daarvan uitermate leesbaar in beeld te brengen. Een bijna historisch overzichtsdocument, in chronologische volgorde. Met een 14 (!) tal pagina’s tellende lijst van geraadpleegde literatuur. Dit boek laat zich (door mij) dan ook niet makkelijk samenvatten.  Prachtige casuïstiek uit een Nederlandse eerstelijns praktijk, opgetekend vanuit het hart. Een echte aanrader en eerlijk gezegd ook must-have.  Hoe het krachtenveld zich verder zal ontwikkelen, met de nieuwe regels per 1 januari 2022, blijft voor ons allemaal een raadsel. Er valt straks weinig tot geen kwalitatief goede zorg meer te verzekeren, omdat zorgverleners, vriendelijk doch beslist, grenzen stellen en bedanken voor de eer van de klinische praktijk met al het gedoe en de regeldruk.  Om daarna, elders boven en op adem gekomen, in een andere vorm hun licht te laten schijnen op thema’s rond compassie, veerkracht, coping en betrokkenheid. En dat is jammer, maar ook weer niet zo erg, want alle beetjes helpen. Dit boek helpt!

Boekbespreking door Paul Custers ( 09-12-2020)

Hoe menselijker de maat, hoe meer tegenwerking ggz-partijen

Beste Paulus,

Het boek van eerstelijnspsycholoog Frits Bosch is al een tijdje in de boekhandel te verkrijgen. Toch willen we er graag nogmaals aandacht voor vragen (Paulus, ik weet dat ik ook namens jou spreek.). We hebben de schrijver nooit persoonlijk ontmoet en evenmin hebben we van hem of van zijn uitgever een tastbare beloning ontvangen om zijn gedachten en gevoelens over de ggz (-hulp) aan te bevelen. Mocht die beloning er ooit komen, dan zullen we dat natuurlijk ook weigeren, misschien met de suggestie om daarmee echte hulp en zorg in de ggz te ondersteunen. We werken dus heel anders dan de in onze digitale berichten benoemde koepels, instellingen en ggz-cowboys. 

Echt gehoord

Frits Bosch bewandelt in zijn boek twee paden: de praktijk van en de structuur van de ggz. Hij geeft een indrukwekkend en ontroerend inzicht in de wijze waarop hij vanuit zijn vak en vooral vanuit professionele empathie mensen die dreigen ten onder te gaan aan de worsteling met het leven, helpt, bijstaat en steunt totdat het echt weer beter gaat. Niet zelden laat hij indirect en ook rechtstreeks voelen dat hij is geraakt door wat de mensen in hun leven meemaken. Hij laat zien dat hulp vragen niet voorbehouden is aan mensen met een label, maar van alle mensen en alle tijden is. Juist dat brengt het allemaal heel dichtbij. Meer dan eens had ik (en Paulus zeker ook) het gevoel dat ik net zo goed als ieder ander in de spreekkamer van Frits terecht hadden kunnen komen. We zouden ons echt gehoord en vooral veilig gevoeld hebben. Wat de eerstelijnspsycholoog heel goed duidelijk maakt is dat al die DSM-etiketten onterecht verwijzen naar categorieën. Maar mensen, met en zonder psychische druk en/of problemen zijn geen categorieën. De psyche van de mens en vooral de hulp die de ggz kan bieden om goed en gelukkig(er) te kunnen leven is een traject. Of je nu in de DSM ‘thuishoort’ of helemaal niet, het maakt niet uit. Denk nooit dat het jou niet kan overkomen, dat is de onderliggende boodschap die we uit de verhalen in Help, de psycholoog verzuipt goed hebben begrepen. En een andere sterke indruk die we na het lezen hebben overgehouden is: wanhoop niet als de ggz(-instellingen) en ggz-koepels het weer eens laten afweten; Frits is niet de enige hulpverlener die je toch echt kan helpen. Dat brengt me bij de tweede rode draad in het boek.

Aandeelhouders in ggz-winsten

Frits Bosch heeft als bestuurder en adviseur in de ggz, maar vooral op basis van 36 jaar eigen ervaringen, heel veel pijnlijke punten in de ggz aan de orde gesteld. De grote ggz-instellingen hebben vanaf het eerste moment geprobeerd die punten van tafel te krijgen of te bagatelliseren. De ernstige kritiek die de vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog concreet en overtuigend voor het voetlicht brengt, dateert van minstens twee decennia geleden. Wat we de laatste jaren tegenkomen aan wachtlijstproblemen, hogere kosten, falend ggz-beleid, onpersoonlijke ggz-hulp, arrogante bestuurders en managers en politici die heel goed zijn in het indienen van moties (vooral in verkiezingstijd) over de ggz, is dus niet nieuw. Dat maakt het allemaal nog erger. Frits Bosch maakt het voor ingewijde en leek heel inzichtelijk. Hij aarzelt niet om geregeld aan te geven hoe het beter kan en moet. Zijn eigen aanpak en zijn pleidooi voor hulp en steun op maat schuurt behoorlijk met de vocaliteiten vanuit GGZNL, ggz-instellingen en koepels van hulpvragers en professionals. Niet zelden is hij door genoemde ‘aandeelhouders in de ggz-winsten’ gekapitteld. De conclusie ligt voor de hand: Hoe menselijker de (hulp)maat, hoe meer tegenwerking van (grote en verpolitiekte) ggz-partijen.

Onder de kerstboom

Zowel Paulus als ik willen nog een suggestie doen voor onder de kerstboom: schaf dit boek aan of haal het in de bieb (dat deed ik). Ook al denkt u te weten hoe het in de ggz gaat of beter nog: zou moeten gaan, dan komt u in dit boek boeiende en verrassende situaties en mogelijkheden tegen. Als u een leek bent (maar dat bent u nooit echt, want van hulp en steun heeft iedereen wel iets meegekregen), dan is het boek een aanrader. De benadering en schrijfstijl van Frits Bosch haalt u zo dichtbij dat u denkt dat hij naast de kerstboom met u van gedachten wisselt en geregeld aan u vraagt wat u er zelf van vindt.

Met collegiale groet, Saul.

 

‘Help, de psycholoohg verzuipt!’ op Wikipedia

Help, de psycholoog verzuipt! is een deels autobiografisch boek van gezondheidszorgpsycholoog Frits Bosch (1952). In het boek beschrijft Bosch zijn ervaring als vrijgevestigd psycholoog in de eerste lijn en beschouwt hij de organisatie van de GGZ, de Nederlandse aanbieders die aangewezen zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. Het boek verscheen in februari 2019 bij uitgeverij Beroepseer.[1]

Het boek Help de psycholoog verzuipt![noot 1] beschrijft de strijd van Frits Bosch voor erkenning van de vrijgevestigde eerstelijns psychologen. In het boek analyseert hij de stand van de Nederlandse GGZ. Daarbij relateert Bosch veelvuldig aan zijn eigen ervaringen als psycholoog In de casusbeschrijvingen illustreert Bosch hoe ‘ggz op maat’ volgens hem tot goede resultaten leidt. De auteur beschrijft hoe hij – en veel van zijn collega’s – tegenwerking ondervonden van machtige partijen rond de GGZ die voorstander zijn van grootschalige, gestandaardiseerde hulp. Na 2012, toen de regering forse bezuinigingen op de GGZ aankondigde, had hij kritiek op de marktwerking die in zijn ogen tot gevolg had dat veel mensen met GGZ-problemen labels kregen en patiënten met complexe problemen tussen wal en schip vielen.

Frits Bosch (9 januari 1952) heeft vanaf 1982 actief de ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg gevolgd. Naast zijn werk in een vrijgevestigde praktijk in Haarlem heeft hij veel bestuurlijke werkzaamheden gedaan voor regionale netwerken en landelijke beroepsverenigingen, zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen (LVE). In 1990 ontving hij van het NIP de Professionele prijs voor zijn werk in de eerstelijnspsychologie.[2] In 2006 was Bosch redactielid van het Handboek Psychologie in de eerste lijn.[3] Bosch heeft zich geprofileerd als kritische volger van ‘industriële ontwikkelingen’ in de GGZ en heeft daarover veel artikelen en blogs gepubliceerd.[4] Zijn bestuurlijke ervaringen en publicaties vormden de basis voor Help, de psycholoog verzuipt!

Na het verschijnen van het boek heeft Bosch interviews gegeven aan het Haarlems Dagblad[5] en het Haarlemse Straatjournaal.[6] In september 2019 heeft hij zijn boek aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij gaf tientallen boekpresentaties voor psychologen, beroepsverenigingen, psychiatriecafés en psychologiestudenten.[7]Help, de psycholoog verzuipt! kreeg aanbevelingen van onder anderen Jim van Os en Malou van Hintum en is gerecenseerd in de vakpers, onder andere in de De PsycholoogDe jonge psychiater en Spiegeloog.

In deze recensies was ook kritiek te lezen. Zo schrijft  Karel Soudijn dat lezers al snel geconfronteerd worden met de grote paradox dat de gereedschapskist van de psycholoog een flink aantal technieken moet bevatten, maar dat de behandelingen het volgens Bosch vooral moeten hebben van motivatie en van wederzijds vertrouwen.[8] Joeri Tijdink (De jonge psychiater) en Wolter de Boer (Spiegeloog) vragen zich af welke doelgroep met dit boek bereikt moet worden. Ze erkennen de enorme inzet van Bosch voor zijn vakgebied, maar zien er ook een oratio pro domo in en vinden de casusbeschrijvingen niet bijzonder functioneel.[9][10] Journalist Geert Degrande uit Gent (België) schreef dat de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg als gevolg van het marktdenken dat daar de jongste jaren heeft geheerst, in diepe crisis verkeert: ‘De zorg door eerstelijnspsychologen is gaandeweg afgebouwd, zoals blijkt uit het boek Help de psycholoog verzuipt van Frits Bosch.’[11]

 

RECENSIE DSM-meisjes (15-04-2020)

Frits Bosch vertelt in zijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ over zijn ervaringen als eerstelijnspsycholoog. Hij heeft 36 jaar als psycholoog gewerkt. Ook startte hij met andere psychologen een landelijke organisatie van psychologen in de eerste lijn.

‘Help, de psycholoog verzuipt!’ is een pakkende titel, die gelijk je aandacht trekt als je bekend bent met de huidige problematiek in de ggz. Het is een interessant boek als je graag meer wilt weten over de ontwikkelingen in de ggz die gedurende de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden of als je graag beter wilt begrijpen welke negatieve gevolgen de marktwerking heeft gehad voor de ggz.

Het boek bevat vele uiteenlopende citaten afkomstig van onder andere nieuwsberichten, deskundigen en politici. Verder vertelt Frits over zijn praktijkervaringen en een beetje over zijn persoonlijke leven naast zijn werk. De meerwaarde van de inkijkjes in zijn spreekkamer ontgingen mij wel een beetje.

‘Help, de psycholoog verzuipt!’ is een pleidooi voor vrijgevestigde psychologen. Frits is van mening dat het persoonlijk contact met cliënten de basis van de hulpverlening zou moeten zijn. Iets wat bij grotere ggz-instellingen vaak minder prioriteit heeft, omdat het hulpaanbod daar meer gebaseerd is op protocollen, richtlijnen en meetbaarheid. Dit boek illustreert ook de enorme macht die zorgverzekeraars hebben.

Een mooi citaat uit het boek is afkomstig van psychiater Jim van Os: ‘Wat de wetenschap ons leert is dat patiënten vooral veel baat hebben bij een goede relatie met hun behandelaar. Voor de rest is het vooral trial en error.’ En het citaat van psycholoog Michiel Linssen is ook treffend: ‘Om een betere behandelaar te worden is het belangrijk de behandeling steeds aan de patiënt aan te passen en niet andersom.’

Zorgverleners zijn ongeveer 40% van hun werktijd kwijt aan administratie en volgens Zorgverzekeraars Nederland zijn er maar drie psychotherapeutische interventies die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en daarmee kunnen vallen onder verzekerde zorg. Frits stelt dat het gevolg hiervan is dat patiënten steeds meer gestandaardiseerde behandelingen krijgen en het contact tussen psycholoog en cliënt steeds minder persoonlijk wordt.

Het was leuk om te lezen hoe ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ tot stand is gekomen. Ook vond ik het waardevol de visie en suggesties van Frits voor de toekomst van de ggz te lezen. Zijn bevlogenheid riep veel bewondering en respect bij me op.

Bespreking van ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ en vergelijking met ‘Help, de psychiater wordt gek’ in het vakblad ‘Spiegeloog’, Magazine for the Psychology Department. (december 2019)

Wie redt de hulpverleners?

By  January 3, 2020

Het gaat niet bepaald goed met de professionals uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor de zomer verschenen bijna gelijktijdig twee boeken van ggz-hulpverleners die bijzonder veel weghebben van elkaar: Help, de psycholoog verzuipt! en Help, de psychiater wordt gek. De auteurs, die absurd genoeg ook nog dezelfde voornaam Frits dragen, luiden beiden de noodklok. Hun boodschap is duidelijk en door en door somber: de geestelijke gezondheidszorg gaat aan zichzelf ten onder. De vraag hoe het dan verder moet met de ggz, blijkt moeilijker te beantwoorden.

In Help, de psycholoog verzuipt! reflecteert Frits Bosch op de opkomst van de eerstelijnspsychologie (nu: generalistische basis-geestelijke gezondheidszorg, of GBGGZ) in Nederland. Bosch stond aan het voorfront van de ontwikkeling van deze discipline in ons land. De eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die na verwijzing door de huisarts kortdurende behandeling kan bieden voor lichte psychische klachten, vaak in de buurt van waar de cliënt woont. Al lang voordat de politiek en verzekeraars de eerstelijnspsychologen als beroepsgroep erkenden, spande Bosch zich in om de professie op de kaart te zetten.

De geschiedenis die Bosch presenteert is interessant, en ook nogal weerbarstig: de invoering van de eerstelijnspsycholoog als ggz-professional ging niet zonder slag of stoot. Bosch verhaalt soms over deze ontwikkeling alsof het een spannend jongensboek betreft, waarin hij zichzelf presenteert als de rebel en dwarsligger van het systeem. ‘Wij hadden in deze periode echt het idee dat wij geschiedenis schreven,’ schrijft hij. Om het verhaal van de ontwikkeling van de eerstelijnspsychologie in Nederland wat extra jeu te geven schuwt hij het niet zijn hoofdstukken in te leiden met quotes van de groten der aarden als Mandela en Einstein. Het lijkt soms een beetje pretentieus om de eigen vertelling te koppelen aan uitspraken van de bekendste figuren uit onze wereldgeschiedenis, maar één ding blijkt er onmiskenbaar uit: Bosch’ strijdvaardigheid.

 
 

“Hun boodschap is duidelijk en door en door somber: de ggz gaat aan zichzelf ten onder”

 
 

Hoewel Bosch strijdbaar is, presenteert hij zich ook als de underdog: als hulpverlener met een kleine praktijk voelt hij zich uit het veld gedrukt worden door de grote ggz-spelers. Dat blijkt bijvoorbeeld als hij schrijft dat hij werd opgetrommeld om namens de eerstelijnspsychologen deel te nemen aan een overleg bij het ministerie van Volksgezondheid om ‘de schade voor zijn beroepsgroep’ te beperken of wanneer de lokale huisarts minder patiënten doorverwijst sinds deze een Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg in dienst heeft genomen (vaak een hbo-opgeleide professional of een basispsycholoog die in een aantal kortdurende afspraken lichte psychische problematiek behandelt in de huisartsenpraktijk, waardoor het eigen risico van de patiënt niet wordt aangesproken). Dat is natuurlijk vervelend voor Bosch en zijn collega’s, maar wat is het gevolg van deze ontwikkeling voor patiënten?

Bosch heeft gekozen voor een mix van vertelvormen: het boek is memoires, verzamelde casusbeschrijvingen en beschouwende kritiek ineen. De bedoeling daarvan laat zich raden: met de geschiedschrijving over de strijd voor erkenning van de eerstelijnspsycholoog wil de auteur tonen dat we voorzichtig om moeten gaan met het resultaat van jarenlang bloed, zweet en tranen. De casussen die in het boek naar voren komen dienen om de clientèle van de eerstelijnspsycholoog aan het grote publiek voor te stellen, en in kleine tekstkaders aan het einde van ieder hoofdstuk wil de auteur reflecteren op het beloop van de behandelingen die hij presenteert. De bedoeling van die verschillende tekstvormen moet je er als lezer wel zelf uitpeuteren: de auteur wordt daar aan het einde van zijn boek pas duidelijker over. Regelmatig lijkt het erop dat de auteur die verschillende manieren van vertellen enkel volhoudt omdat hij er nu eenmaal voor gekozen heeft, wat hij met een casus over de behandeling van een cliënt wil toevoegen aan het punt dat hij aan het maken is blijft vaak onduidelijk. Als hij in het reflectiekader aan het einde van een van de hoofdstukken ook ‘de goede samenwerking met de huisarts, wijkzorg en collega Pascale’ wilt noemen vraag je je als lezer toch vooral af: maar waarom dan? De tekst krijgt op die punten een hoog reflectieverslag-gehalte, waarbij je als lezer het gevoel krijgt dat ook voor de auteur zelf de reden van het opschrijven niet helemaal duidelijk meer was.

Doordat de verschillende vertelvormen niet lekker bij elkaar aansluiten, versterken ze elkaar niet goed. Het bindende element dat het boek lijkt te missen is een perspectief waarin de échte waarde van de eerstelijnspsycholoog voor de cliënt naar voren komt. De voordelen van de eerstelijnspsycholoog lijken evident: mensen krijgen zorg dicht bij huis door een hulpverlener die in nauw contact staat met hun huisarts en met andere hulpverleners in de buurt, lichte psychische klachten kunnen snel en relatief goedkoop worden behandeld én verergeren niet terwijl mensen maandenlang op een wachtlijst staan. Het is weliswaar duidelijk dat Bosch de intentie heeft om het belang van deze zaken naar voren te brengen, maar het lukt hem niet helemaal dit perspectief onder het voetlicht te brengen. Zo komt het belang van de eerstelijnspsycholoog weinig naar voren, terwijl de potentiële kracht van het boek juist daarin had gezeten: om als helder pamflet te dienen voor het bestaansrecht van de eerstelijnspsycholoog als beroepsgroep.

 
 

“Het lukt Bosch niet helemaal dit perspectief onder het voetlicht te brengen”

 
 

De belangrijkste waarde van Bosch’ boek zit hem in de beschrijvingen van politieke processen die zich afspelen in de ggz. Hij laat zien hoe kleine zorgverleners het steeds moeilijker krijgen omdat de politiek en grote ggz-instellingen het regime van maat en getal steeds verder de klinische praktijk induwen. Bosch staat voor een per- soonlijke en op maat-aanpak van psychische problematiek. Hij verzet zich tegen de van bovenaf doorgedrukte protocollen en richtlijnen die bepalen hoe iedere hulpverlener zijn werkwijze zou moeten inrichten. Bosch beschrijft hoe het minis- terie van Volksgezondheid een protocol, ontwikkeld door Indigo (een GBGGZ-verlener, onderdeel van Parnassia Groep) probeert op te leggen aan de hele eerstelijnspsychologie. Een interessant voorbeeld dat gezien zou kunnen worden als het effect van vergaande marktwerking: het model dat de politiek en
ggz-instellingen als meest efficiënt, goedkoop en evidence-based beschouwen moet de maatstaf worden voor alle psychologen. Daarmee komt de professionele maat onder druk te staan, en Bosch strijdt voor het behoud daarvan. Die mag als een inspiratie dienen voor toekomstige generaties hulpverleners.

Hoewel de boodschap van hun boeken vergelijkbaar is, staat de dagelijkse werkpraktijk die Frits Oostervink schetst in Help, de psychiater wordt gek mijlenver van die van Bosch vandaan. Als ouderenpsychiater in een psychiatrisch ziekenhuis is Oostervink meer arts dan psychotherapeut. De problemen waarmee Oostervink te maken krijgt zijn per definitie complex, omdat er bijna altijd sprake is van zowel lichamelijke als psychische problematiek bij zijn oudere clientèle. Voor Oostervink is de motivatie om dit boek te schrijven dat ‘het water hem aan de lippen staat,’ zoals hij schrijft aan zijn teammanager (inderdaad, ook deze hulpverlener verzuipt). Die manager bestookt hem continu met de laatste cijfers over zijn productiviteit en de mate waarin zijn werk gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. De administratieve last stijgt in zo’n mate dat Oostervink gedurende de uren die eigenlijk voor onderzoek waren gereserveerd, en zelfs in zijn vrije uren, naar zijn werk komt om daar de papierwinkel weg te werken. Nadat zich door de verhoogde werkdruk een ‘bijna-calamiteit’ voordoet bij een van zijn patiënten, besluit hij dat de maat vol is en laat hij zijn teammanager weten geen nieuwe patiënten meer aan zijn caseload te willen toevoegen. Oostervinks managers nemen zijn klachten over de stijgende werkdruk lang niet serieus, waarop hij besluit om zijn tijdsbesteding een week lang nauwgezet bij te houden. Zijn resultaat is een gedetailleerd verslag van zijn werkweek, dat hij uiteindelijk heeft uitgewerkt tot dit boek.

“De manager bestookt hem met cijfers over zijn productiviteit en declarabele uren”

Oostervink heeft verschillende werkplekken. Hij werkt zowel op de polikliniek als in de kliniek ouderenpsychiatrie, en daarnaast brengt hij vaak bezoekjes aan verpleeghuizen om daar patiënten te ontvangen als consulterend psychiater. Als ouderenpsychiater is hij eindverantwoordelijke voor veel van de patiënten die bij zijn instelling in behandeling zijn. Sommige patiënten komt hij nauwelijks onder ogen omdat hij daar geen tijd voor weet te vinden, en die patiënten worden vooral gezien door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Oostervink schetst een gedetailleerd en invoelbaar beeld van het werk als ouderenpsychiater door de nauwgezette beschrijvingen van zijn werkweek, en door de verschillende patiëntverhalen waar ook zijn tekst mee is doorspekt. De patiëntverhalen lijken hier functioneler dan bij Bosch: de opgetekende casussen tonen de complexiteit van de ouderenpsychiatrie. De complexe realiteit van de combinatie van somatische en psychiatrische klachten en de behandeling waar ook de familie van de patiënt vaak nog iets over te zeggen heeft, zijn per definitie slecht in het administratieve kadaster te drukken waarin voor iedere activiteit een vooraf gespecificeerd aantal behandelminuten staat. De frustratie die dit oplevert voor Oostervink voel je door de pagina’s heen.

Zowel Bosch als Oostervink doen een aanklacht tegen het systeem, al doen ze het beiden vanuit een andere hoek van de ggz. Hun aanklacht richt zich in het bijzonder op de marktwerking die steeds dieper de praktijk van de ggz-professional is ingeslopen. Terwijl Oostervink continu op zijn vingers wordt getikt omdat hij niet genoeg declarabele uren maakt, ziet Bosch zich als vertegenwoordiger van de eerstelijnspsychologie direct geconfronteerd met de besluiten die politici en verzekeraars nemen over de zorg. Beide auteurs stippen de corrumperende werking aan van de toenemende nadruk op winstmaximalisatie van zorgverzekeraars en grote ggz-instellingen. Vooral Oostervink weet goed invoelbaar te maken wat de desastreuze gevolgen hiervan zijn – niet alleen voor de ggz-professional die zijn werk goed probeert te doen, maar meer nog voor de patiënten die van hem of haar afhankelijk zijn. Oostervink ziet een oplossing in een vermindering van administratieve last en minder marktwerking in de zorg, Bosch ziet vooral heil in het afschaffen van de vergaande ‘protocolisering’ en het terugbrengen van de professionele maat. Beide boeken leggen bloot wat er mis is in de Nederlandse ggz en doen een allereerste aanzetje op weg naar een uitweg uit de impasse waar de
ggz-hulpverleners zich in bevinden. Een echte oplossing voor de problematiek die er speelt hebben ze daarmee nog niet gevonden, maar met het verschijnen van deze boeken is de noodklok duidelijk hoorbaar en onherroepelijk geluid. <<

 
 

Bronnen

– Bosch, F. (2019). Help, de psycholoog verzuipt! Culemborg, Stich- ting Beroepseer.

– Oostervink, F. (2019). Help, de psychiater wordt gek: Als patiënten hamerstukken worden: zorgen om de zorg. Maassluis: Uitgeverij de Brouwerij.

 

 

 Recensie Mieke Schepens in boekenblog: Graag gelezen

(07-11-2019)

Ik las: ‘Help, de psycholoog verzuipt!’, geschreven door Frits Bosch

 
 
 
Help, de psycholoog verzuipt!
 
Beschrijving:
 
‘Help, de psycholoog verzuipt!’ biedt een intrigerende blik in de praktijk van eerstelijnspsycholoog Frits Bosch, een pionier in zijn vak. Een bonte verzameling aan praktijkverhalen uit zijn 36-jarige loopbaan passeert de revue. Bij Bosch vormde het persoonlijke contact met de cliënt altijd de basis voor zijn hulp. Hij zocht bij iedere cliënt een passend hulpaanbod en maakte gebruik van minimale interventies die vaak verrassend succesvol uitpakten.
 
Ondanks de hoge waardering van cliënten en huisartsen kregen Bosch en collega’s veel tegenwerking van machtige partijen in en rond de GGZ, die voorstander zijn van grootschalige gestandaardiseerde hulp. Help, de psycholoog verzuipt! is daarom meer dan een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroepseer. Het is een fascinerende analyse van de GGZ in Nederland.
 
Mijn mening:
 
Frits Bosch schrijft de behandeling van zijn patiënten door middel van casussen. Het boek leest door de natuurlijke manier van zich uitdrukken lekker soepel. Hij gebruikt geen moeilijke woorden, waar ze niet nodig zijn.
Bosch houdt het dicht bij huis, om maar te zeggen. Zijn persoonlijke gevoelens, privé-herinneringen en waarnemingen zijn door het hele boek heen geweven.
Duidelijk is dat Bosch teleurgesteld werd door de overheid en de werking van de GGZ.
In tegenstelling tot zijn eigen opvatting samen met die van de meeste vrij gevestigde psychologen, dat het persoonlijk contact met de patiënt voorkeur verdient, staat de uitvoering van de GGZ wat een meer commerciële aanpak heeft. Daar staat niet de patiënt op de voorgrond, maar de regeltjes en niet te vergeten: het geld!
 
Een gedeelte van een citaat van psychiater Remke van Staveren in dit boek deed me huiveren:
 
“Ik had laatst een woedende huisarts aan de lijn. Wat bleek? Hij had maanden geleden zijn patiënte naar onze GGZ-instelling gestuurd vanwege een ernstige depressie. Patiënte kwam op de wachtlijst van het zorgprogramma ‘stemming en angst’. Dat duurde zó lang dat ze, inmiddels de wanhoop nabij, zich ‘suïcidaal uitte’.”
 
Door ‘Help, de psycholoog verzuipt’ geeft Frits Bosch een duidelijk zicht op de strijd die hij samen met andere psychologen heeft moeten voeren tegen ziektekostenverzekeraars.
Het mag toch niet zo zijn dat mensgerichte behandeling door markt(werking)gerichte behandeling vervangen wordt?
Dit scherp boek met heel veel menselijkheid in zich is een aanrader voor iedereen die interesse heeft in de gezondheidszorg in Nederland.
 
Uit het hoofdstuk ‘Kan ik helpen?’ waarbij je echt in een deuk ligt van het lachen, lees je ook meer over de werkwijze van Frits Bosch:
 
“Mijn benadering was erop gericht om eerst een goede relatie op te bouwen met de cliënt, waarbij ook ruimte was voor hun persoonlijke verhaal, en niet te vergeten voor humor. Ik probeerde iedere cliënt hulp op maat te geven, en daarbij maakte ik gebruik van verschillende behandelvormen.”
 
en
 
“De vraag is of zorgverzekeraars wel in staat zijn om een goede selectie te maken tussen zorgaanbieders. In de GGZ zie ik dat de afgelopen acht jaar steeds vaker gekozen wordt voor ‘oplossingen’ waarbij de burger meer geld moet betalen voor minder kwaliteit.”
 
In het nawoord lees je behalve hoe de titel tot stand is gekomen ook waar de keuze voor de afbeelding van de cover vandaan kwam, gevolgd door een dankwoord.
Achter in het boek staat een lijst met geraadpleegde literatuur en de gebruikte (voet)noten op nummer.
 
In 2011 heeft Frits Bosch ook meegewerkt aan een protestclip tegen bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns – GGZ.
Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen
Tekst en script: Frits Bosch
Zang: Annelies Vree
 
Annelies Vree en Frits Bosch spelen in de Psychologenband ‘Psychokillers’.
 
Ik heb ‘Help, de psycholoog verzuipt’ graag gelezen.
 

 

 

 

Recensie Joeri Tijdink in ‘De Jonge psychiater’ (19-08-2019)

Help, de psycholoog verzuipt

(Leestijd: 2 – 4 minuten)
Help, de psycholoog verzuipt
Het is moeilijk om het boek ‘Help, de psycholoog verzuipt’ van Frits Bosch op waarde te schatten. Enerzijds zit het boek vol met herinneringen aan patiënten en privégebeurtenissen waardoor je je afvraagt wat het doel van het boek is. Anderzijds is het een relaas van een voortdurend gevecht van de eerstelijns psychologie met de chaotische organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Daarin neemt Bosch veelal een calimero-positie in waarin hij keer op keer probeert te bewijzen dat de eerstelijns praktijken slachtoffer waren én zijn gebleven van allerlei politieke en bestuursmaatregelen in een veranderend zorglandschap de afgelopen 30 jaar.Laten we bij de casusbesprekingen en privéperikelen beginnen. Door zijn eigen carrière te beschrijven, inclusief privéaangelegenheden, dacht deze lezer aanvankelijk dat het een biografie is waarin de auteur zichzelf indirect op de borst wil kloppen over hoeveel invloed hij heeft gehad op de levens van zijn patiënten. Gelukkig verwatert deze zelfgenoegzaamheid in de loop van het boek en komt er vaker relativering over de uitoefening van zijn vak. Tuurlijk, in de meeste gevallen heeft hij mensen goed kunnen helpen, maar, en dit was veel minder vaak het geval, kon hij ook inzien dat soms een patiënt gewoon niet beter werd of dat een patiënt ‘te ziek’ was voor ‘de eerstelijn’ en dat die moest worden doorverwezen naar gespecialiseerde psychiatrische zorg.Door die casusbeschrijvingen blijf ik als lezer een beetje piekeren over het doel van het boek. Wat wil Bosch precies bereiken met het boek? Wil hij juist kennis en kunde overdragen aan zijn lezers? Wil hij jonge psychologen een spiegel voorhouden? Wil hij afrekenen met alle mensen en instanties die hem de afgelopen 30 jaar hebben dwarsgezeten? Of wil hij een mooi boek schrijven over alles wat hij heeft meegemaakt in zijn mooie carrière. Stuk voor stuk prima motivaties om een boek te schrijven; Het wordt echter niet duidelijk welk doel het boek dient waardoor alle bovengenoemde doelen elkaar een beetje verzuipen.In het boek komt Bosch veelvuldig terug op de rol van de grote zorgaanbieders, de minister, GGZ Nederland, de NZa en tal van andere instanties die het leven behoorlijk zuur kunnen maken van iedere zorgverlener, en niet in de minste plaats de vrijgevestigden. Die verhaallijn is imposant en is misschien wel het meest interessant. Los van het feit dat er voornamelijk voor eigen eerstelijnsparochie wordt gepredikt, is het ook een verhaal van verzet, strijd en vooral passie. Uit dit gevecht tegen allerlei reuzen, bureaucraten en flitsende consultants zonder echte kennis komt het doorzettingsvermogen, het vuur, de passie en de kracht van Bosch naar voren. Wat een lef en bravoure heeft hij in zijn werkende leven laten zien. Zonder ooit de moed in de schoenen te laten zakken heeft hij onophoudelijk met elan en energie op de barricade gestaan, voor zowel zijn vakgenoten en zichzelf, en natuurlijk voor zijn patiënten.In de huidige tijd waarin millenials zich als verwende prinsjes neerleggen bij beslissingen van bovenaf en waarin er amper nog activisme is, is het gepassioneerde verzet dat Bosch de afgelopen 3 decennia heeft laten zien aanstekelijk. Het is iets waar wij als jonge hulpverleners nog wat van kunnen leren.Dat betekent niet zozeer dat het boek een ‘must-read’ is voor iedere hulpverlener; daarvoor is het boek niet doelmatig genoeg en niet to-the-point. Het is vooral de auteur die een voorbeeld dient te zijn voor de toekomstige generatie psychologen en psychiaters. Met dit soort bevlogenheid en toewijding kun je echt iets bereiken, en dat laat Bosch in zijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt’ ons voelen.

Recensie Truusje Truffel in Weblog: Met De Neus In De Boeken (23-07-2019)

‘We moeten ons transformeren van een beweging van verzet naar een beweging van opbouw.’– Nelson Mandela

It’s all about the money?

Frits Bosch is eerstelijnspsycholoog en in die functie werkzaam geweest van 1980 tot 2017. Het overgrote deel van zijn werkzame leven heeft hij een eigen praktijk gevoerd. Het is een periode geweest van aanzienlijke veranderingen in alle facetten van de zorg en veel veranderingen brachten onrust, onduidelijkheid en uiteindelijk ook onvrede met zich mee. Om nog maar te zwijgen over gevoelens van onthutsing over genomen besluiten vanuit het ministerie van VWS. Niet alleen binnen de vakgroepen, maar zeker ook bij de cliënten. De gevolgen van de marktwerking en de bezuinigingen in de zorg zijn nijpend en komen de cliënten op verschillende punten niet ten goede.

‘Het [boek tt] illustreert welk verwoestend spoor de marktwerking in de GGZ heeft achtergelaten, en daarnaast is het een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroepseer.’

Bosch is een zeer bevlogen man, die vele zaken met lede ogen heeft aangezien, maar zich ook strijdbaar heeft opgesteld. Lezingen, presentaties, brieven etcetera heeft hij aangegrepen om stelling te nemen tegen besluiten vanuit Den Haag.

In zijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ beschrijft Bosch deze veranderingen en geeft hij praktijkvoorbeelden uit eigen ervaringen ter verduidelijking. Hoe is dit boek er gekomen?

Nadat zijn laatste werkdag als psycholoog gewerkt was en er een dossierkast met verzamelde paperassen, beleidsnotities, dossiers, brieven en krantenknipsels getuigden van zoveel jaren arbeid, kwam het idee om een boek te schrijven over zijn ervaringen in de praktijk en allerhande cliëntcontacten. Al schrijvend en de jaren overdenkend is het uitgegroeid tot een algehele beschrijving van wat de reorganisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg teweeg heeft gebracht.

Het lezen van dit boek heeft me bijzonder aangegrepen, onthutst en – plaatsvervangend? – boos gemaakt, omdat ik door mijn werkzaamheden veel affiniteit heb met deze beroepsgroep. De vele lees-aantekeningen zouden al een boek an sich opleveren, evenals de emoticons. :-(

Aan het begin van de jaren ’80 (van de vorige eeuw moet ik zeggen) zette Bosch een groepspraktijk op, die met veel enthousiasme werd ontvangen door zowel cliënten als huisartsen. Vanuit het regionale ziekenfonds werd hem een experimentele vergoeding verleend en al snel werd het duidelijk dat hun klanten veel vlotter en bovendien meer naar tevredenheid behandeld werden. Zelfs vanuit het ministerie kwamen positieve geluiden op de resultaten van dit initiatief, zodat Bosch zich er hard voor heeft gemaakt om een samen met collega’s een landelijke organisatie op te zetten van eerstelijnspsychologen.

Het meest onvoorstelbare gebeurde; vanuit de GGZ kwam de concurrentie op stoom. De POH-GGZ (Praktijkondersteuner huisartsen, vanuit de GGZ gedetacheerd) – lees; minder opgeleide – werd in het leven geroepen en de zorgverzekeraar en politiek maakten het de vrijgevestigde psychologen moeilijk in hun voortbestaan. Met name tijdens de regeringsperiode van minister Edith Schippers zijn er vanaf 2012 drastische maatregelen genomen en leek er belangenverstrengeling te zijn ontstaan door dubieuze werkzaamheden van haar partner. Van haar beloofde transparantie bleef niet veel meer heel. Follow the Money heeft zich in dit onderzoek vastgebeten en kwam met verbijsterende conclusies.

Wat in mijn ogen nog het meest misplaatst is, is dat de concurrentie vanuit de GGZ zich op de commerciële toer is gaan profileren, om toch maar te kunnen zorgen voor de opgelegde positieve omzetcijfers. Zo werden er VVV-bonnen beloofd aan cliënten die alsnog verleid konden worden om een vragenlijst in te vullen en gratis eerste consulten. De grote vraag die in de lucht blijft hangen is of de productiedrang en de ijver om de omzet te vergroten, de cliëntenzorg wel ten goede komt.

De zeer verschillende casussen die door het boek zijn verweven geven een helder beeld van de werkzaamheden van de psycholoog. De dialoog in die gesprekken is helder en realistisch beschreven. Zeer lezenswaardige voorbeelden van wat de juiste insteek voor iemand kan doen die te kampen heeft met psychische problemen.

Het is noodzakelijk om een vuist te maken omdat de cliënt zorg op maat verdient, persoonlijke aandacht en geen oponthoud ondervindt van een overmatig lange wachtlijst.

‘Help, de psycholoog verzuipt!’ biedt een heel compleet beeld aan de lezer die belangstelling heeft voor de werkzaamheden van de psycholoog, maar bovenal maakt het duidelijk wat de desastreuze gevolgen zijn van de marktwerking.

Laat het duidelijk worden dat het centraal stellen van de mens bóven de commercie en winstbejag behoort te staan!!! Een absolute aanrader en bijzonder goed geschreven!

Achterin het boek is een literatuurlijst, een lijst met afkortingen van GGZ- organisaties en een uitgebreid notenapparaat opgenomen.

Recensie Karel Soudijn, De Psycholoog  (juni 2019)

Activist in de eerste lijn

In dit boek wisselen drie soorten teksten elkaar af: autobiografie, casuïstiek en politiek pamflet. De
autobiografie maakt niet precies duidelijk wanneer Frits Bosch werd geboren, maar uit de tekst valt op te
maken dat dit omstreeks 1952 moet zijn geweest. Hij studeert klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet in 1978 zijn doctoraalexamen. In 1980 opent hij samen met een collega een eerstelijnspraktijk, gevestigd op een zolder in Haarlem. Met
een ziekenfonds wordt het tarief afgesproken: veertig gulden per consult, met een maximum van vijf per
jaar. Cliënten betalen een eigen bijdrage van tien gulden. Wie meer hulp nodig heeft, betaalt een
uurtarief naar inkomen. Bosch beschrijft beeldend hoe op die zolder het contact met zijn eerste cliënt verliep.
Al in de tweede zitting wordt duidelijk dat behandeling zinloos is. De cliënt zegt dat ze er helemaal
zenuwachtig van wordt. Ze stopt. In een terugblik schrijft Bosch hierover, dat hij later pas begreep dat
succes van een behandeling sterk afhangt van de motivatie van cliënten.
Dit boek staat vol met voorbeelden van behandelingen die Bosch in de loop der jaren uitvoerde. De
casuïstiek toont een brede variatie aan klachten, maar suggereert ook dat kortdurende behandelingen vaak
wél succesvol zijn. In dit boek lijken interventies gebaseerd op gezond verstand en simpele verleidingstechnieken, maar Bosch keert zich tegen de opvatting
dat vrijwel iedereen wel geschikt is als hulpverlener. Hij laat doorschemeren dat hij in de loop der tijd zelf behoorlijk veel tijd besteedde aan bijscholing. Lezers worden al snel geconfronteerd met de grote paradox:
de gereedschapskist behoort een flink aantal technieken te bevatten, maar behandelingen moeten het
volgens Bosch vooral hebben van motivatie en van wederzijds vertrouwen.
In de Nederlandse psychologenwereld heeft Bosch naam gemaakt als lobbyist. Hij besteedde naast zijn
gewone praktijk veel tijd aan verbetering van de maatschappelijke positie van de vrijgevestigde
eerstelijnspsycholoog. Politieke strijd kleurt dit boek. De enthousiaste (maar soms overwerkte) hulpverlener
trekt van leer tegen zorgverzekeraars en andere gevestigde machten. Vooral Edith Schippers krijgt er
van langs, de VVD-er die van 2010 tot 2017 minister van VWS was. Haar maatregelen om wachtlijsten in de
gezondheidszorg te verkorten, pakten averechts uit. Bezuinigingsmaatregelen maakten de zorg alleen
maar duurder. In ruimere zin keert Bosch zich tegen de tendens om de gezondheidszorg te verbeteren via
protocollen en standaardisering. Volgens hem is dit heilloos. Motivatie en onderling vertrouwen laten
zich niet in regels persen. Dit vlot leesbare boek kent een romantische ondertoon. De ideale psycholoog werkt kleinschalig.
De rol van een psycholoog is te vergelijken met die van een schaker. Sommige situaties komen vaker voor.
Die lijken ‘standaard’ en kunnen worden benaderd met regels die in het verleden succesvol waren. Maar
de kunst is vooral om te reageren op onverwachte zetten. Wie teveel nadruk legt op standaardsituaties,
staat al snel op verlies. En verder is eerstelijnspsychologie een vat vol tegenstrijdigheden: zorg dat je cliënt
zo snel mogelijk wegblijft!

Recensie Linda Mulders , bestuurslid Sectie GGZ van het NIP:

Eerder dit jaar verscheen het boek “Help, de psycholoog verzuipt!” van Frits Bosch. Bosch is een GZ-psycholoog die na zijn pensioen terugblikt op zijn loopbaan in de eerste lijn. Hij is altijd vrijgevestigd geweest en heeft daarnaast een grote rol gespeeld binnen het NIP en de LVVP (voorheen LVE). Samen met zijn collega’s heeft hij bijgedragen aan het op de kaart zetten van de eerstelijnspyschologische zorg in Nederland. In zijn boek beschrijft Bosch de gevolgen van de marktwerking in de zorg en benadrukt hij het belang van de menselijke maat. Een aanrader voor professionals, beleidsmakers en cliënten! Ik heb het boek onlangs gelezen en ben blij dat deze ervaringskennis niet verloren gaat.

Terugblik

Omdat het boek een ontwikkeling beschrijft die meerdere decennia in beslag heeft genomen, is het interessant voor wie een stapje terug wil in de tijd en wil begrijpen hoe de geestelijke gezondheidszorg zich heeft ontwikkeld. Het is meer dan een individueel verslag; het is een stuk historie waar de huidige generatie psychologen op voortbouwt en een kritische noot aan het adres van de beleidsmakers. Bosch heeft wel bepaalde persoonlijke pijnpunten die meerdere keren terugkomen, zoals het gebruik van ROM-vragenlijsten, wachtlijsten, weinig transparante procedures, administratieve lasten en geprotocolleerde behandelingen. Hij wil graag een persoonsgericht, passend hulpaanbod bieden met minimale interventies. Samen doen wat nodig is zodat de cliënt de volgende stap kan zetten in zijn ontwikkeling, waarna hij weer zelf verder kan. Het “ouderwetse” eerstelijnswerk, als het ware, waarbij de psycholoog laagdrempelig toegankelijk was en daardoor ook veel leed kon helpen voorkomen.

Beroepseer

Het boek is uitgegeven door de stichting Beroepseer en kan goed begrepen worden binnen de doelstellingen van de stichting. Stichting Beroepseer komt op voor het belang van professionaliteit en professionele ruimte en autonomie. Dat wil zeggen dat professionals (in bijvoorbeeld onderwijs, zorg, welzijn en de politie) een vak uitoefenen waarin zij, als experts, zelf moeten en kunnen beslissen hoe ze hun werk het beste uitvoeren, op basis van hun opleiding en ervaring. De stichting signaleert dat publieke professionals vinden dat ze te weinig waardering krijgen en vastlopen in logge regels en structuren. Dit heeft een negatief effect op de eer die iemand stelt in zijn of haar vakmanschap, en dus zijn beroepstrots en werkplezier. Dit thema loopt als een rode draad door het boek van Bosch, die zich met regelmaat beknot voelt door allerlei regels en belangen die niet zoveel met zijn werk te maken hebben. Het boek documenteert hoe hij daar zijn positie in inneemt.

De GGZ

Een minder sterk punt in het boek vind ik dat Bosch de vrijgevestigden lijnrecht tegenover de GGZ-instellingen zet. Vrijgevestigden zijn flexibel, mensgericht en leveren maatwerk; instellingen zijn star, hebben de menselijke maat niet in het oog en draaien standaardprotocollen en –vragenlijsten af. En gevaarlijke tweedeling wat mij betreft. In mijn ervaring werken ook in de gespecialiseerde GGZ-instellingen gewoon mensen, die hard aan het werk zijn om de beste zorg te leveren voor hun cliënten. Eerlijk gezegd denk ik dat ze een groot deel van de frustraties van Bosch delen. Het zou beter zijn om de handen ineen te slaan dan elkaar aan te vallen, zeker nu de splitsing tussen eerste en tweede lijn eigenlijk niet meer zo eenduidig is. Gespecialiseerde tweedelijnszorg kan ook geleverd worden in een vrijgevestigde praktijk, en je komt steeds meer kortdurende, generalistische trajecten tegen in instellingen.

Conclusie

Dit is een belangrijk en zinvol boek, waarvan ik hoop dat het beleidsmakers bereikt. Het zou goed zijn als meer psychologen zich op deze manier uitspreken en als er meer zicht komt op hoe breed hun ervaringen gedragen worden. Nog beter zou zijn om deze ervaringen te verwetenschappelijken. Hopelijk hoeft de psycholoog dan niet meer het gevoel te hebben te verzuipen.

 

 

MIJN BOEK IS TE BESTELLEN VIA STICHTING BEROEPSEER

 

Voordracht van dr Alan Ralston op de presentatie van het boek van ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ van Frits Bosch (22-02-2019)

Je treft jezelf misschien aan in een armzalig woninkje.
Je treft jezelf misschien aan in een ander werelddeel.
Je treft jezelf misschien aan achter het stuur van een grote automobiel.
Je treft jezelf misschien aan in een prachtig huis,
met een prachtige vrouw,
en je vraagt je misschien af:
Nou, hoe ben ik hier aanbeland?

dr Alan Ralston

Gaat er al een belletje rinkelen? Natuurlijk: dit is Once in a lifetime van de Talking Heads. Het liedje gaat over bewust en onbewust leven. Het is een reflectie op hoe we ons leven leiden in materialistische tijden, een lied over sluipende onvrede, maar ook over ‘the water flowing underground’, de grote verborgen stromen die ons leven bepalen en richting geven, zonder dat we er erg in hebben.

Laat je de dagen voorbijgaan, zoals David Byrne zingt? Do you go with the flow, of ga je juist tégen de stroom in, met het risico dat je verzuipt? En het risico dat je misschien anderen meeneemt in je gewoel? Dat je vrienden, familie, en gezin zou achterlaten op het strand? Ik denk dat Frits en ik, en alle leden van diverse grote en kleine musketierenclubjes in en rond de zorg, gemeen hebben dat we met deze vraag geworsteld hebben, de afgelopen jaren. We werken allebei in de ggz, we kennen elkaar al een tijdje, en herkenden in elkaar het kloppende hart van de professional die ook buiten de spreekkamer in actie komt. Die het er niet bij laat zitten, en daar ook wel wat schrammen en deuken bij oploopt. Die vaker de kop stoot tegen muren en onmacht, maar toch doorknokt. Voor ons, en voor veel professionals die hier bewust over nadenken, betekent het, dat we actief zijn geworden in het publieke domein. Al is het alleen al omdat de maatschappij niet bij de deur van die spreekkamer ophoudt, maar ons werk op vele manieren infiltreert. Frits tekent de lotgevallen van een échte professional, en het kon dus niet anders dan dat zijn boek uitgegeven zou worden door de Stichting Beroepseer, die al jaren in woord en daad strijdt voor het behoud van professionaliteit.

Deze mensen komen tot leven

Het boek van Frits illustreert vele aspecten van de spannende verhouding tussen beroep, overheid, en markt. Het is een boek van verhalen, ten eerste van de vele mensen die hij ontmoet heeft in zijn praktijk. Deze mensen komen tot leven in puntige vertellingen, prachtig kort weergegeven. Ze vormen een tijdsbeeld en leveren een context. Afleveringen in een langer verhaal. Het is ook zijn verhaal, het verhaal van het leven van een psycholoog-psychotherapeut, van de eerste schreden in de praktijk, pionierend in de eerste lijn, van het zoeken en vinden van allianties, van conflicten, merkwaardige krachten, verlies en winst, tot aan het afscheid en omzien naar levens die aangeraakt en veranderd zijn. Een heel goed verhaal, vind ik.

Even een zijspoor: U heeft vast wel eens, net als ik, aan het strand gezeten en getuurd naar de aanspoelende golven. Misschien bent u ook wel eens gebiologeerd geraakt en gevangen door de patronen en het ritme van de golven, zodanig dat u even de tijd kwijtraakte. Voor u het wist hadden de golven uw strandstoel bijna geraakt. U was zo gefocust op de golven dat u het rijzende water had gemist. Change blindness, heet dat. Je ziet het, of eigenlijk zie je het eerst niet, in die filmpjes van een straat, waar telkens één klein detail wordt veranderd in de loop van de tijd. Pas als je het fragment opknipt in grotere delen, zie je dat de straat onherkenbaar is veranderd. Dit is wat Frits in dit boek doet: fragmenten leveren die de veranderingen in focus brengen. En als je uitzoomt op het grotere verhaal, beland je bij grotere vragen: wat kan een mens doen, wat moet een mens doen? Wat is een goed beroepsleven, en een goed leven? Die vraag beantwoorden is al moeilijk genoeg, maar wat, als je context telkens schuift, de  grond onder je voeten verandert, de normen en taal waarin het woord ‘goed’ gehanteerd wordt, verandert? Wat, als de context blijvend in mist gehuld is?

De context van de zorg zoals geschetst in het boek is erg herkenbaar voor professionals en naarmate je dieper in het boek duikt ontluisterend: een stelsel werd opgericht, waarbij gevoelige politieke keuzes werden uitbesteed aan zorgverzekeraars. De zorg liberaliseerde, maar werd niet doorzichtiger. De aanpak ging met de krabbenpas: zijwaarts, omzichtig, verdekt. Met verwarrende cijfers, verhullende statements, merkwaardige ontkenningen. Het stelsel werd soms verkocht als een vakantiebrochure: het beste zorgstelsel van Europa, nee, de wereld! Het beloofde paradijselijke hotel uit de brochure blijkt echter nog verbouwd te worden, en we hebben dagelijks last van het geboor en gehamer. De rijen voor het buffet zijn lang, en de gasten moeten voor elke activiteit bergen met formulieren invullen. En telkens weer die mailtjes of je je tevredenheid wilt scoren. Was vakantieman Frits Bom er nog maar.

Ik kan nog wel een tijdje zo doorgaan met geinige metaforen, maar er zit ook een gevaar aan deze mooipraterij, namelijk dat je uit het oog verliest, dat de politieke keuzes die gemaakt worden (of vermeden worden), het ondoorzichtige geschuif in de zorgpolder, zogenaamde real world effects hebben op het dagelijks leven van mensen. Ingrijpende effecten. Leven en dood-effecten. Dát is de dagelijkse realiteit van zorgprofessionals en de mensen die zij ontmoeten, en die realiteit springt uit dit boekje, het verhaal van een leven in de zorg.

Game of Thrones in de zorg

Regelmatig wordt er in discussies over de zorg gezegd, dat we wel de nuance moeten bewaren. Van mijn collega psychiater en schrijver Menno Oosterhoff, krijg ik regelmatig het compliment dat ik zo genuanceerd blijf. Tja, nuance. Ja, dat leer je wel, na jaren in de zorgpolder. Wie op teveel emotie betrapt wordt, is weg. Maar je vuurtje moet ondertussen wel branden. Als je je niet meer over schrijnende onrechtvaardigheid kunt opwinden, ben je niet alleen weg, je dreigt onderaan die oceaan meegevoerd te worden met de stromen. Er is genoeg brandstof in het boek van Frits om het vuurtje aan te wakkeren. Hersensplijtende bureaucratie. Malafide schijnheiligheid. Onrechtvaardigheid. En een overkoepelend verhaal van sluipende ontmenselijking door schaalvergroting, rationalisering, en digitalisering. Het verhaal gaat ook over een oorlog in de eerste lijn, een echte Game of Thrones in de zorg, waarbij de eerstelijnspsychologen eerst enthousiast de ruimte krijgen, als de overheid de bereikbaarheid van zorg prioriteert, terwijl na de stelselwijziging en de financiële crisis budgetplafonds, concurrentie, en kartelvorming het beeld bepalen. Ondertussen leest u de lotgevallen van een soldaat in deze strijd, die op vele fronten actief is geweest en zijn ervaringen heeft opgetekend. Het ontbrak en ontbreekt hem niet aan het heilige vuur van de professional, en dat werkt, als u dit boek leest, aanstekelijk.

Wordt het ontregel de zorg, of een ontregelde zorg

Where are we now?, zong een andere held, die van verandering zijn handelsmerk had gemaakt. Frits’ zijn boek heeft me weer geholpen, om een pas op de plaats te maken. Om stil te staan bij de dingen, het te overzien, en een koers te bepalen. Het geschetste beeld is van een ggz dat uit het lood is. De crisisverhalen hopen op. Een uittocht van psychiaters uit instellingen. Onderhandelingen die nog scherper worden. Vingers wijzen nog heftiger naar elkaar. Er was altijd al een contrast tussen vrolijke bedrijfstaal en de rauwe werkelijkheid, maar het begint nu pijn aan de ogen te doen. De juiste zorg op de juiste plek staat tegenover de werkelijkheid van wachtlijsten. De stip op de horizon van zero suïcides staat tegenover berichten van overlijden die volgens de inspectie voor de gezondheidszorg samenhangen met personeelstekort. ‘Vertrouwen in de professional!’, staat ergens tussen de stapel formulieren die zij nog moet ondertekenen. Wordt het ontregel de zorg, of een ontregelde zorg?

En ondertussen is daar nog steeds het M-woord. Rutger Bregman kreeg de handen op elkaar toen hij in Davos het B-woord van belastingen durfde te benoemen, maar in de zorg is het M-woord al jaren taboe: don’t mention the market. Die repressie verliep langs kronkelige paden. Er is helemaal geen marktwerking in de zorg, zei mw. Schippers, het is gereguleerd, het is niet vrij. Niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen. Het is met marktwerking net als met de professor die aan de universiteit van Oxford werd rondgeleid. De gastheer liet de professor de faculteitsgebouwen zien, de lecture halls, de studentenverblijven. Maar waar, vroeg de professor, is toch de universiteit? Zo verborgen is de marktwerking in de ggz. Het is overal, maar je ziet het niet direct. Het is die onzichtbare stroom die ons meevoert. Het probleem is, dat er niemand aan het roer staat. Mede daarom ploeteren we voort op ons modderschuitje.

Pseudo-marktwerking

Maar Edith had natuurlijk gelijk, er is helemaal geen marktwerking in de ggz, dat valt goed terug te lezen in Frits’ boek. Wat is er wel? Nou: gemankeerde marktwerking. Marktfalen. Pseudo-marktwerking, gemanipuleerde marktwerking. Bedekte of openlijk gedoogde marktmonopolisering. Het enige wat nog ontbreekt is de conclusie: mislukte marktwerking. Helaas bereiken we nooit die conclusie, want de markt is nooit af, net als de zee maar blijft stromen. Letting the days go by.

De druk van de markt vraagt om scherp omschreven zorgproducten, om digitalisering en rationalisering. Dit wordt getransponeerd op de professional: die moet ook scherp omschrijven waar hij van is, anders is er een probleem. De laatste jaren hebben beroepsgroepen hun hoofd gebroken over lijstjes waarden die hun beroep moesten grondvesten en legitimeren. Er worden lijstjes gemaakt van kenmerken van de psychiater, het moet liefst op één A-4tje passen en het goed doen op DWDD. Steeds verder gaat de digitalisering, de volgende slag gaat doelrealisatie heten, het contract met de patiënt zal uiteengerafeld worden in omschreven mijlpalen die stuk voor stuk zo efficiënt mogelijk behaald moeten gaan worden, waarbij de patiënt zichzelf ook bij voortduring meet, en zo geleidelijk innerlijk vervlochten raakt met zijn patiëntenportaal. Het is alsof Huxley en Cronenberg samen een roman schreven. Nog even, en de wereld van nullen en enen is belangrijker dan de ervaring van onze patiënten. Of zijn we daar allang aanbeland?

Dit zijn onze verhalen en die blijven we vertellen

Het zijn bijna open deuren, maar ze moeten telkens weer ingetrapt worden: de menselijk maat, de persoonlijke ervaring, compassie. Dat kan, door andere woorden en patronen te gebruiken. Verhalen dus. Frits’ verhaal is dat van een professional. Een professional is iemand die niet hoeft na te denken over wat beroepseer is: het is gewoon een staat van zijn. Die niet hoeft na te denken over ‘de identiteit van de psycholoog’, omdat wie je bent wordt bepaald door wat je doet: geen woorden, maar daden. Die de vraag: ‘Wat is de juiste zorg op de juiste plek?’ beantwoordt met: de juiste plek voor de zorg is in het hart. Die op de eis tot verantwoording laat zien: dit is wie ik ben, en waar ik voor sta. Luister naar de verhalen van mijn patiënten.
Als men zegt: doelrealisatie, zeggen professionals: realiseer je dat instrumentele relaties het contact tussen mensen in de kiem smoren. Als men declameert: nul suïcides, nul separaties, zeggen professionals: het is veel belangrijker om te laten zien dat mensen meetellen, dan de mensen te tellen. Als men zegt: we willen weten waar u precies werkt en wat u precies doet, antwoorden we: Waar wij werken? In de ruimte tussen het algemene en het individuele. Bemiddelend in verhalen. Pragmatisch wisselend tussen vormen van kennen, ingebed in de ervaring. Altijd afstemmend op de patiënt. Met de hand op de schouder van de maatschappij als die teveel de rug naar de patiënt keert.

Dit zijn onze verhalen, en die blijven we vertellen. De professional laat zich niet omver duwen of onderdompelen in de stroom, maar zoekt zijn weg ertussen, en soms, ertegen. Met vereende macht lukt het soms zelfs de stroom te verleggen.

Frits heeft de dagen niet zomaar laten verglijden, elke dag was voor hem, en ik denk nog steeds: Once in a lifetime. Het werk van een therapeut is om de cliënt bij zichzelf en zijn leven te laten stilstaan. Als auteur zorgt hij ervoor, dat de lezer dat ook doet. Dat is een grote verdienste. Dankjewel Frits.

 

 

Uitnodiging boekpresentatie ‘Help, de psycholoog verzuipt!’

Omslag boek Help, de psycholoog verzuipt

“Een scherp boek over de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen tegen almaar uitdijende GGZ-instellingen, langere wachtlijsten, medicalisering en hogere kosten. Bosch legt uit hoe het zo is gekomen en dat het ook anders kan”, aldus journalist en auteur Malou van Hintum.

Vrijdag 22 februari 2019 wordt het boek Help, de psycholoog verzuipt! van Frits Bosch gepresenteerd. Het boek is naast een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroep ook een inkijk in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het boek illustreert welk verwoestend spoor de ‘marktwerking’ door de GGZ heeft getrokken. Ondanks waardering van cliënten en huisartsen kregen Bosch en collega’s veel tegenwerking van machtige partijen rond de GGZ die voorstander zijn van grootschalige, gestandaardiseerde hulp. Bosch bleef echter vasthouden aan zijn werkwijze waarbij het persoonlijk contact met de cliënt de basis is van zijn hulp.

Datum en tijd

De presentatie van het boek start om 15.00 uur op vrijdag 22 februari 2019 bij Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1, Haarlem.

• 14:30 -15:00 uur Inloop
• 15:00 -17:00 uur Programma boekpresentatie
• 17:00 -17:30 uur Borrel

Wie de presentatie wil bijwonen, kan zich aanmelden met een e-mail naar Gerard van Nunen: g.vannunen@beroepseer.nl met vermelding van naam, functie en organisatie.
Meer info volgt na aanmelding.

Synopsis Help, de psycholoog verzuipt!

Help, de psycholoog verzuipt! is een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroep. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) pleit voor een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) waar ‘de mens centraal’ staat en die ‘dicht bij de patiënt’ staat. Dat klinkt logisch, maar is helaas geen vanzelfsprekendheid. Help, de psycholoog verzuipt! biedt de lezer een kijkje in de praktijk van psycholoog Frits Bosch, een pionier in zijn vak. Sinds 1980 heeft hij gewerkt in een vrijgevestigde groepspraktijk als ‘eerstelijnspsycholoog’.
De lezer maakt kennis met markante mensen met psychische problemen die bij velen vertrouwd zullen overkomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (om precies te zijn 42,7% volgens een studie van Nemesis) krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Een bont gezelschap komt voorbij, mensen met een depressie, burn-out of eenzaamheid, verslavingen en angsten, relatieproblemen en schulden en ouders die een kind kwijtraken. De lezer krijgt een indruk hoe Bosch deze mensen helpt. Hij zoekt bij iedere cliënt naar passende hulp en vermijdt zo veel mogelijk het plakken van etiketten. Vaak maakt hij gebruik van minimale interventies die dikwijls verrassend eenvoudig en origineel zijn. Ook gebruikt hij regelmatig eigen ervaringen om mensen in beweging te zetten.

De tijdgeest – o.a. emancipatie, automatisering – had invloed op de aangemelde problematiek van cliënten maar ook op de ruimte die de psycholoog kreeg van zorgverzekeraars om hen te kunnen behandelen. In dit boek wordt ook duidelijk hoeveel tegenwerking psychologen als Bosch ondervinden. De toenmalige RIAGG’s zetten destijds hun hakken in het zand. Zij wilden niet dat hulp van vrijgevestigde psychologen in het basispakket kwam. Toen dit in 2008 toch gebeurde kondigde oud-minister Schippers drie jaar later forse bezuinigingen aan. Zorgverzekeraars en grote GGZ-instellingen maakten Bosch soms het leven zuur. Bosch heeft vanaf 1980 meegelopen in de opbouwfase van de vrijgevestigde eerstelijns-GGZ en vanaf 2012 bij de protesten tegen de bezuinigingen in die sector. Daar maakte hij niet altijd vrienden mee. Zo sommeerde een advocaat van een GGZ-instelling hem bijvoorbeeld om een twitterbericht te verwijderen. En wat maar weinig mensen weten: mede dankzij Bosch moest de echtgenoot van oud-minister Schippers zijn lucratieve baan (ggz-instellingen leren slim te declareren) uiteindelijk opgeven.

Biografie Frits Bosch

GZ-psycholoog Frits Bosch is actief als beleidsadviseur, supervisor en schrijver. Tot 2017 had hij een eerstelijnspraktijk. Hij heeft ervaring als praktijkopleider en werkbegeleider. Daarnaast heeft hij zitting gehad in besturen, commissies en werkgroepen van landelijke en regionale verenigingen van psychologen. Hij heeft vanaf 1980 actief de ontwikkelingen binnen de eerste lijn en generalistische Basis-GGZ gevolgd en is door veel kranten en vakbladen geïnterviewd. Ook heeft hij veel artikelen en blogs geschreven waarin hij zich opwierp als een kritisch volger van industriële ontwikkelingen in de GGZ.

In 1990 ontving Bosch de NIP-onderscheiding voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie; in 2006 was hij redactielid van het Handboek Psychologie in de eerste lijn. In 2011 heeft hij meegewerkt aan een protestclip tegen de bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns-GGZ.

Help, de psycholoog verzuipt! is een uitgave van Stichting Beroepseer.

 

 

 

ISBN nummer

https://beroepseer.nl/actueel-in-beroepseer/uitnodiging-boekpresentatie-help-de-psycholoog-verzuipt/

 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de eindredactie en omslagontwerp van ‘Help, de psycholoog verzuipt!’  Op 22 februari zal mijn boek gepresenteerd worden. Plaats en programma zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Op 18-11-2018 teken ik contract voor de uitgave van ‘Help de psycholoog, verzuipt!’  met Thijs Jansen directeur  van Stichting Beroepseer. het boek zal in februari  2019 gepubliceerd worden.

06-12-2018 Mijn uitgever heeft vandaag een belangrijk bericht gestuurd. Dinsdag 11 december krijg ik een contract opgestuurd. Als wij het eens worden tekenen wij de overeenkomst op dinsdag 18e december. Daarna wordt het productieproces in gang gezet. Het boek ligt dan begin januari in de winkel.

04-12-2018 Mijn uitgeverij heeft het afgelopen maand druk gehad met de promotie van een ander boek. In de tussentijd  heb ik nog teksten aangepast en toegevoegd. Eind vorige week is mijn laatste manuscript op Word gezet en opgestuurd. Uitgever mailde mij ‘We gaan nu z.s.m. contract voorleggen/ tekenen en vervolgens proces starten.’ Ik ga er vooralsnog van uit dat het begin januari gedrukt is. Spannend!

16-10-2018: Heel blij met de positieve reactie van uitgever op mijn manuscript: ‘Help de psycholoog verzuipt’: ‘Wij hebben het met veel plezier gelezen en zijn enthousiast over de inhoud. De analyse van de sector is scherp en de anekdotes lezen vlot weg.’

07-09-2018

Netwerk GGZopmaat reageert op bericht over steun Kabinet voor resultaatgerichte beloning in GGZ

wijzer in berglandschap met tekst 'results'

Psycholoog Frits Bosch is met collega’s bezig met de opbouw van het netwerk GGZopmaat dat gestaag vordert. Een zevental heeft een reactie geschreven onder het bericht: Kabinet steunt beloning naar resultaat in GGZ dat op de site van Skipr is verschenen. Het kabinet ziet wel wat in het omstreden plan van zorgverzekeraar Menzis om de behandeling van psychische klachten te vergoeden naar resultaat. Het plan sluit aan bij de ambities van het kabinet om ‘meer te richten op de uitkomst van de zorg’,*) aldus verantwoordelijk staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis.

GGZopmaat denk hier anders over en is tegen resultaatgerichte zorg. Het slagen van een psychiatrische behandeling is moeilijk te meten en men vreest dat zwaardere en minder kansrijke patiënten uiteindelijk het kind van de rekening worden.

GGZopmaat citeert in de reactie op het artikel in Skipr uit het programma van de ChristenUnie, de partij van staatssecretaris Blokhuis, waarin wordt gepleit voor “zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht”. “Waar grote zorginstellingen het voor het zeggen hebben, kan de menselijke maat uit het oog verloren worden. De ChristenUnie wil af van bureaucratie en geïnstitutionaliseerde zorg en plaatst daartegenover mensgerichte zorg”.
In het hoofdlijnenakkoord schreef de heer Blokhuis dat “het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is. Deze hulp is afgestemd op hun behoefte en het doel is dat deze snel wordt geleverd”.

Volgens GGZopmaat staan de actuele ontwikkelingen haaks op de wensen van Blokhuis: “De zorgrevolutie, geïnitieerd door Menzis, leidt ertoe dat de GGZ verder industrialiseert en een minder menselijk gezicht zal krijgen omdat grote zorginstellingen het meer voor het zeggen krijgen.
De bureaucratie wordt vergroot vanwege alle vragenlijsten die aan patiënten moet worden afgenomen. Het medisch beroepsgeheim wordt aldoor onder druk gezet en de privacy van de patiënten komt hierdoor steeds meer in de knel”.

Help, de psycholoog verzuipt!

In augustus 2018 kondigde Bosch aan dat hij een boek heeft geschreven en het manuscript naar een uitgever gestuurd. Titel: Help, de psycholoog verzuipt! Op zijn website staan gegevens over het boek te lezen, waaronder een synopsis en een verantwoording:
Bosch: “Dit boek is meer dan een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn bestaan. Het is ook een inkijk in de hele Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en illustreert welk verwoestend spoor de ‘marktwerking’ in de GGZ heeft achtergelaten. Ik heb altijd gepleit voor een psycholoog die ‘dichter bij de mensen’ staat en heb dat ook in praktijk gebracht. Nu zie ik dat bijna iedere GGZ-aanbieder ‘dicht bij de patiënt’ op zijn website heeft staan en adviesbureaus dergelijke termen zelfs gebruiken in een commerciële context. Toen de marktwerking werd geïntroduceerd haalde ik in eerste instantie mijn schouders op. De cliënten hebben altijd een voorkeur gehad voor kleinschalige hulpverlening dicht bij hun woonomgeving. Later ontdekte ik dat er sprake was van een gereguleerde marktwerking. Zorgverzekeraars hebben voorkeur voor een meer gestandaardiseerd aanbod en doen er alles aan om via de patiënten data over GGZ-aanbieders te verzamelen met het doel om hun kwaliteit te vergelijken.

Wat is daar mis mee zult u misschien zeggen?

Mijn antwoord is dat ik na het behandelen van 3600 cliënten heb geleerd dat de meeste mensen niet in een vakje te stoppen zijn, en als u mijn boek helemaal heeft uitgelezen, zult u weten dat dit ook geldt voor mij!”

Help, de psycholoog verzuipt!

“Een scherp boek over de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen tegen almaar uitdijende GGZ-instellingen, langere wachtlijsten, medicalisering en hogere kosten. Bosch legt uit hoe het zo is gekomen en dat het ook anders kan”, aldus journalist en auteur Malou van Hintum.

Februari 2019 is het boek Help, de psycholoog verzuipt! van Frits Bosch gepresenteerd. Het is naast een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroep ook een inkijk in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van Nederand en illustreert welk verwoestend spoor de ‘marktwerking’ , of liever ‘gemankeerde marktwerking’, door de GGZ heeft getrokken. In plaats van een GGZ waar ‘de mens centraal staat’ die ‘dicht bij de patiënt’ staat waarvoor staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) pleit, hebben we te maken met de vermarkting van de GGZ

Een GGZ die dicht bij de patiënt staat is helaas geen vanzelfsprekendheid. Frits Bosch – hij is sinds 2018 met pensioen – was een pionier in zijn vak. Sinds 1980 heeft hij gewerkt in een vrijgevestigde groepspraktijk als ‘eerstelijnspsycholoog’. Bosch schrijft over zijn ontmoetingen met markante mensen met psychische problemen. Bij velen zullen die verhalen vertrouwd overkomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (om precies te zijn 42,7% volgens een studie van Nemesis) krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Een bont gezelschap komt voorbij, mensen met een depressie, burn-out of eenzaamheid, verslavingen en angsten, relatieproblemen en schulden en ouders die een kind kwijtraken. De lezer krijgt een indruk hoe Bosch deze mensen helpt. Hij zoekt bij iedere cliënt naar passende hulp en vermijdt zo veel mogelijk het plakken van etiketten. Vaak maakt hij gebruik van minimale interventies die dikwijls verrassend eenvoudig en origineel zijn. Ook gebruikt hij regelmatig eigen ervaringen om mensen in beweging te zetten.

De tijdgeest – o.a. emancipatie, automatisering – had invloed op de aangemelde problematiek van cliënten maar ook op de ruimte die de psycholoog kreeg van zorgverzekeraars om hen te kunnen behandelen. In dit boek wordt ook duidelijk hoeveel tegenwerking psychologen als Bosch ondervinden. De toenmalige RIAGGs zetten destijds hun hakken in het zand. Zij wilden niet dat hulp van vrijgevestigde psychologen in het basispakket kwam. Toen dit in 2008 toch gebeurde kondigde minister Schippers drie jaar later forse bezuinigingen aan. Zorgverzekeraars en grote GGZ-instellingen maakten Bosch soms het leven zuur.

Bosch heeft vanaf 1980 meegelopen in de opbouwfase van de vrijgevestigde eerstelijns-GGZ en vanaf 2012 bij de protesten tegen de bezuinigingen in die sector. Daar maakte hij niet altijd vrienden mee. Zo sommeerde een advocaat van een GGZ-instelling hem bijvoorbeeld om een twitterbericht te verwijderen.

Bosch en collega’s hebben veel tegenwerking ondervonden van machtige partijen rond de GGZ die voorstander zijn van grootschalige, gestandaardiseerde hulp. Bosch bleef evenwel vasthouden aan zijn werkwijze. Persoonlijk contact met de cliënt is essentieel. Het gaat om de menselijk maat, de persoonlijke ervaring, compassie.

Psychiater Alan Ralston zei in zijn toespraak*) tijdens de presentatie van het boek dat het verhaal van “Frits het verhaal is van een professional. Een professional is iemand die niet hoeft na te denken over wat beroepseer is: het is gewoon een staat van zijn. Die niet hoeft na te denken over ‘de identiteit van de psycholoog’, omdat wie je bent wordt bepaald door wat je doet: geen woorden, maar daden. Die de vraag: ‘Wat is de juiste zorg op de juiste plek?’ beantwoordt met: de juiste plek voor de zorg is in het hart. Die op de eis tot verantwoording laat zien: dit is wie ik ben, en waar ik voor sta. Luister naar de verhalen van mijn patiënten”.

Frits Bosch is het levende bewijs dat een professional zich niet omver hoeft laten duwen.

In 1990 ontving Bosch de NIP-onderscheiding (Nederlands Instituut van Psychologen) voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie; in 2006 was hij redactielid van het Handboek Psychologie in de eerste lijn. In 2011 heeft hij meegewerkt aan een protestclip tegen de bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns-GGZ.

Bestellen Help, de psycholoog verzuipt! een uitgave van Stichting Beroepseer, 278 p., 2019: https://beroepseer.vrijeboeken.com

*) Voordracht Alan Ralston presentatie boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’, Blogs Beroepseer, 3 maart 2019: https://beroepseer.nl

3 december 2021 presentatie SPS-NIP

17 juni 2020                Online boekpresentatie 20.00

10 juni 2020                Online boekpresentatie 20.00

3 juni 2020                  Online boekpresentatie 20.00

27 mei 2020                Online boekpresentatie 20.00

15 mei 2020                Online boekpresentatie 17.00

7 februari 2020          Boekentafel bij Carriere Start, Sectie psychologiestudenten NIP, Erasmus Universiteit Rotterdam

15 januari 2020         Boekentafel bij Dag van de eerste lijn, Egmond (DOKh)

29 november 2019   Boekentafel bij  Drie zielen, één gedachte,  jubileum conferentie MIND Ypsilon UMC Utrecht

22 november 2019   Presentatie bij Nationaal Psychologie Congres 2019, Sectie psychologiestudenten NIP, Domstad Utrecht

12 november 2019    Presentatie Psychiatriecafe Amsterdam Noord (openbaar)

25 oktober 2019        Deelname bijeenkomst met als thema ‘Overleven’, ISP GGZ-patiënten platform Haarlem

14 oktober 2019        Presentatie  Psychologencoöperatie PsyAlite Leiden (besloten)

10 oktober 2019        Presentatie Psychiatriecafe Amsterdam Oost (openbaar)

3 oktober 2019          Boekentafel bij Dag van de eerste lijn, Amsterdam (DOKh)

27 september 2019   Boekentafel bij LVVP congres Ont-moeten Amersfoort (LVVP-leden)

21 september 2019    Worshops NIP carriere event in Culemborg: ‘Tips and tricks voor het starten van een eigen praktijk (NIP-leden)

18 september 2019    Presentatie Baarn Psychologencoöperatie Gooi (besloten)

6 juli-2019                   Deelname Congres VVAA Utrecht: Frisse Blik op Kwaliteit in de GGZ (genodigden)

19 juni 2019                Presentatie Hoflanden Psychologencoöperatie (besloten)

14 juni 2019                Presentatie Landelijk Overleg Cliëntenraden

5 juni 2019:                Presentatie Haarlem Psychotherapeutennetwerk, (besloten)

5 juni-2019                 Presentatie boekhandel Blokker Heemstede

23 mei 2019               Presentatie Tiel, Psyzorg Rivierenland (besloten

7 april 2019:              Presentatie Athenaeum boekhandel Haarlem Gedempte Oude Gracht 70, Haarlem

2 april 2019:              Presentatie Ede Psychologencooperatie Ede (besloten)

22 februari 2019:     Presentatie Haarlem De Vereeniging, Zijlweg 1 (openbaar)

71 Reactie Linkedin Frits Bosch behoort tot die groep psychologen/ hulpverleners/ counselors die mee blijft strijden voor de systemische aanpak waarbij ALLE leden van het relationeel zorg/ hulpverlening krijgen. In tegenstelling tot de puur analytische individuele aanpak, is die duurzamer en efficiënter. Mensen zijn nu eenmaal geen eilanders. Enerzijds wordt heel wat psychische kwetsbaarheid nu onterecht weggezet als ” welvaartsziekte ” terwijl de samenleving, gezin, werkcontext, … gedurende 40 jaar een waanzinnige transitie doormaakten. We blijven met Frits en vele andere systemisch werkende hulpverleners op die nagel kloppen. Want de manier, context, de organisatie van ons samenleven en – werken is te complex geworden. Dat zorgt voor veel stress, gebrek aan basisveiligheid en veel conflict, kwetsuur, onzekerheid, onveiligheid, … . Kortom, tijd dat systemisch werkende hulpverleners plek krijgen. Ipv of DE psychiater, DE mens, DE naastbetrokkenen/ ouders, … weg te gooien, te gooien met etiketten en pathologisering, … laat ons samen inzetten op miltideskundigheid en hulpbronnen. Wie breed en holistisch hulp verleent aan het hele systeem is wel verplicht zich vrij te vestigen. (Lieve Willems, Keynote Trainer, contextueel hoopverlener, verbinder, (05-05-2022)

70 Reactie Linkedin: Uit! Een paar dagen weg met zonder kinderen geeft ruimte voor leesvoer. Ik stopte dit boek van Frits Bosch | Uitgeverij Stichting Beroepseer in mijn tas en ik was er al snel door gegrepen.
De verhalen uit zijn eigen praktijk, het delen van eigen kwetsbaarheden #dekrachtvanvoorleven, de veranderingen in het vakgebied (al vanaf voordat ik geboren was) en de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen #inzichtgevend. Heb jij dit boek al gelezen? (Saskia Rasker, psycholoog, praktijk Leef het voor, (03-05-2022)

69 Reactie Twitter: Ik heb je werken verdeeld over mijn boekenkast ;). De Tromslager is de Bosch naast Boccaccio, Help! is de Bosch naast Beck (niet verkeerd voor een psycholoog). Nu nog een boek met je tekeningen uitbrengen, Frits!’ (Marc van der Gracht, verpleegkundige, jurist, 12-12-2021)

68 Reactie Twitter:Ik kreeg een doorverwijzing naar de specialistische ggz, maar daar werd ik afgewezen vanwege suïciderisico’s.” Precies wat  @fritsbosch1 beschrijft in zijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt’: het verdienmodel van ggz-instellingen is ingericht op ‘psychiatrie light’. (Aliëtte Jonkers, freelance medisch journalist, 23-10-2021)

67 Reactie Linkedin: ‘Net het boek van Frits Bosch uitgelezen. Hierin geeft hij goed de strijd tegen de macht van grote instellingen weer. Frits schets een beeld van macht spelletjes, commerciële en politieke belangen waardoor de zorg voor de medemens in nood niet altijd voorop staat. Daar tussendoor geeft hij een mooi inkijkje in een persoonlijke en menselijke manier van werken. Gericht op de relatie in plaats van de protocollen en richtlijnen. Chapeau Frits voor je boek en het werk wat je al die jaren hebt verricht.’ (Ewout Kattouw, ervaringsdeskundige, schrijver, (21-092021)

66 Reactie Linkedin: ‘Het boek “Help, de psycholoog verzuipt!” had ik veel eerder willen lezen. Voor mij is het als WO psycholoog (nieuwe term) in meerdere opzichten een helend boek. Belangrijk gegeven daarin vormt het verbreden van mijn gezichtsveld op de speel- en krachtenvelden achter de schermen. Krachtvelden van mensen die, op voor mij onbegrijpelijke wijze, over geldstromen beslissen vanachter het bureau. Krachtvelden van specialisten en vakmensen die zich daar over opwinden, bestuurlijke ervaring opdoen, zich verenigen, van zich laten horen, in verweer gaan. Ik heb niet meegekregen, dat er achter de schermen zowel werk is verricht.’(Esther M. van Driel, Psycholoog MD, Citaat uit boekbespreking, (12-09-2021)

65 Reactie Linkedin: ‘Ik heb onlangs je boek gelezen over de Psycholoog die verzuipt. Hoe herkenbaar voor mij als vrijgevestigd psychosociaal therapeut. Gelukkig heb ik weinig vandoen met ROM en al dat soort gedoe maar ik zie deze uitwassen van de GGZ en hoe mensen daar behandeld worden maar al te vaak terug in mijn praktijk.’ (Jolande Rommens-Musquetier, Psychosociaal Counselor en Relatietherapeut, 09-09-2021)

64 Reactie Instagram: ‘Ik zie mijn dochter regelmatig in jouw boek lezen! Het kerstcadeau was een schot in de roos. Zij wil klinisch psycholoog worden.’ (Iris Stubbediek communicatie-adviseur digitale transformatie en singer songwriter, 19-07-2021)

63 Reactie Linkedin: ‘Een verfrissende kijk op de ontwikkelingen binnen de GGZ. Frits Bosch zet helder uiteen wat de gevolgen zijn van marktwerking op de zorg. Hij herinnert hulpverleners eraan hoe belangrijk hulp op maat is. Een persoonlijke benadering die zich richt op het bouwen van een goede relatie met een cliënt, waarin je de tijd neemt om te luisteren, en ook humor niet vergeet. Wij geven het regelmatig weg aan cursisten bij VT&W omdat het een must-read is wat ons betreft.’  (Zowie van den Goorbergh, mede-eigenaar van Vlokhoven Trainingen &Workshops, 01-06-2021)

62 Reactie Linkedin: ‘Goed geschreven boek, Frits! Gezien mijn eigen, euhm, ‘talenknobbel’ erg inspirerend. Maar ook bijvoorbeeld je periode in en weer uit de bijstand, sterken me wel. Je boek gaf door je persoonlijke schrijfstijl veel aanknopingspunten om ook op mijn persoonlijke achtergrond te bespiegelen’. (N.N. oud GGZ SPH’er/socioloog, 15-02-2021)

61 Reactie Linkedin: ‘Voor wie zich afvraagt hoe het ‘werkt’ binnen de GGZ in Nederland en waarom. Analytisch, empathisch, betrokken. Het vermogen, de bereidheid zich te verplaatsen. De kracht, de bescheidenheid daar te laten. Een verslag van ethiek en doorzettingsvermogen, geschreven en beschreven door Frits Bosch’. (Marianne van Koutrik, Artist, Musician, Componist, Songwriter, Vocalist, Pianoplayer, 02-01-2021)

60 Reactie Twitter: ‘Dag Frits, ben je boek ‘Help,…’ aan het lezen. Wil je graag laten weten dat je case-beschrijvingen (rottig woord) me geregeld kippenvel geven. Je empathie en betrokkenheid zijn niet alleen overtuigend, maar geven een sterk gevoel van veiligheid; ik ben weliswaar geen patient in behandeling, maar ik voel dat toch. Dankjewel!’ (Paul CustersFreelance journalist bij Alibe muziek&communicatie(08-12-2020)

59 Reactie Twitter: ‘Graag wil ik delen dat ik in mijn vakantie, jl. september erg genoten heb van uw boek ‘Help de psycholoog verzuipt’. Hoewel ik in een andere sector werk, ervaar ik vergelijkbare tegenwind sinds invoering van de marktwerking in de zorg. En tegelijkertijd de schoonheid van ons vak, als je een tijdje een stukje leven mag delen met tot dan toe onbekende medemens. Uw boek inspireerde mij zelfs om een opzet te maken voor een soortgelijk werk, terugkijkend op mijn eigen loopbaan. Of dat werk er ooit gaat komen, is natuurlijk de vraag…Desalniettemin hartelijk dank voor de inspiratie!’  (Maritza Allewijn, Gz-psycholoog De Rijnhoven, Directeur PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg , 21-10-2020)

58 Reactie E-mail: ‘Ik vond dit een prettig geschreven boek vol herkenning en herinneringen uit een ver verleden, met een visionaire opmaat voor wat tegenwoordig in de GGZ gebeurt. Erg goed om de gebeurtenissen van toen naar nu weer eens duidelijk op een lijn te krijgen. Een aanrader dus voor collega’s die zich weleens achter de oren krabben.’ (Jou Ting Ling,  GezondheidsZorg Psycholoog, Register Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog, 03-10-2020)

57 Reactie You tube:  ‘Ik heb met buitengewoon veel plezier geluisterd en gekeken naar het verhaal van Frits Bosch over Help, de psycholoog verzuipt!. het is een mooi uiteengezet betoog, met veel persoonlijke anecdotes daarin verweven zoals eigenlijk ook mooi past bij de psychologie ben vanuit mijn rol en expertise herken ik een aantal elementen en bovenal het verhaal van Frits over perverse prikkels.’ (Professor Egge van der Poel Clinical Data Scientist in het Erasmus MC, Academic Director bij JADS en als Executive Professor bij TIAS 01-09-2020)

56 Reactie Linkedin: ‘Frits, Ik ben nog maar net begonnen met je boek maar ik wil je nu al complimenteren. Je manier van schrijven is gewoon zo goed en dan de humor. Werkelijk. Voor het eerst in tijden moest ik echt zo ontzettend lachen. De brief van je moeder aan je vader. Echt. Ik lig nu weer in een deuk. “Enige bemoeienis met Frits daar hij zich in ongunstige zin ontwikkelt de laatste tijd” “Mens doe niet zo lijp” “Ook spreekt hij over ‘kut’ eten, als het hem niet zint, enfin een voorbeeld van een kind uit een ontwricht gezin, waar de moeder werkt voor zijn welzijn en dat in zijn volle puberteitsjaren. Ik zal maar zwijgen wat hij van jou zegt.” Echt Frits. Zo hilarisch. Uiteraard is het een serieus boek maar je bent gewoon erg grappig.’ (Multilingual (English, French, German ans Dutch), strong written and verbal communication skills, 05-08-2020)

55 Reactie op on-line presentatie op youtube via DM Twitter: ‘Haha, cowboy hoor ik je zeggen, je schiet wel raak! Je hebt gelijk, de kwaliteit en aandacht van de vrijgevestigde -waar je jezelf de enige cliënt waant, tegen de massa, toewijzing en zonder toewijding door bureaucratie. Op de helft nu, goede presentatie, erg goed gebracht. Schippers en het plaatje daarvoor, het middensegment in de GGZ, ’treurig in het midden’ weergeven tussen links en rechts Prozac, is nu eigenlijk nog steeds het buiten zichtveld. Waar de ruimte creëren tussen ’te snel’ aan en ‘de weg’ niet weten’ binnen de GGz?’ (Peter Verdonk, adviseert bij beleid van overheid, GGz instellingen en medezeggenschap? 23-07-2020)

54 Citaat uit artikel Linkedin: ‘Zo liet Rob Adank me onlangs weten dat de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg als gevolg van het marktdenken dat daar de jongste jaren heeft geheerst, in diepe crisis verkeert. De zorg door eerstelijnspsychologen is gaandeweg afgebouwd, zoals blijkt uit het boek “Help de psycholoog verzuipt” van Frits Bosch.’ (Geert Degrande (journalist, schrijver 12-07-2020) 

53 Reactie op online boekpresentatie via Linkedin:  ‘Hallo Fritz, dank je wel om je presentatie met me te delen. Als niet Nederlander lijkt  de geestelijke gezondheidszorg in Nederland  steeds heel kwalitatief vooruitstrevend. Ondertussen begreep ik al dat er ook een keerzijde aan de medaille zit! Je illustreert die keerzijde op een doortastende manier voor de eerstelijnspsy. En het klopt, je bent die cowboy die ijvert voor rechtvaardigheid en in jouw geval met je pen en ook voor laagdrempeligheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid. Het hart op de juiste plaats. Heel veel succes met je boek! Groeten, Christel’ (Christel Bouwens, gedragstherapeut uit België, 01-07-2020)

52 Reactie DM Twitter:  ‘Boek is uit, mooi inkijkje in de GGZ vanuit alle perspectieven en ik proef tomeloze energie binnen en buiten uw praktijk voor optimale GGZ zorg!!’ (Caro Jongerius Long-en praktijkverpleegkundige (06-06-2019)

51 Reactie op online boekpresentatie via Twitter: ‘Gisteren online debuut Frits Bosch live meegemaakt. Mooie presentatie over een boek met (helaas) steeds relevanter thematiek. Voor iedereen die een menselijke GGZ een warm hart toedraagt.’ (Lex Vink, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, 16-05-2020)

50 Reactie op online boekpresentatie via Linkedin  ‘Nog bedankt voor jouw zinvolle sessie. Je bent een inspirerende- en ambachtelijke psycholoog. Het is goed om je, samen met Thijs Jansen te verzetten tegen het ‘marktconform opportunisme’ van AdviesTitanics en struisvogelachtige zorgverzekeraars, die zich slechts met (vanuit ‘die hulpbehoevende mens’ lang niet altijd even representatieve DSM-diagnoses- en statistieken, en overige cijfers, willen indekken.’ (Rob Adank, business  development specialist, 15-05-2020)

49  Reactie op online boekpresentatie via mail:  ‘Nog dank voor je leuke presentatie. Het was alweer even geleden dat ik je boek heb gelezen, herkende weer veel. Er over nadenkend heb ik ook zoiets dat er in al die tijd niet veel is veranderd. Je verhaal over RIAGG en dan nu 4 grote verzekeraars en een aantal enorme instellingen, die hun eigen belangen zeer stevig bewaken met lijnen in het Haagse. Het jammere is nog steeds dat het belang van de patiënt/cliënt op de tweede plaats komt en dat van marktwerking (=kunnen kiezen) nauwelijks tot geen sprake is. Kortom: we moeten hiervoor blijven gaan en jouw boek en activiteiten zijn daar zeer welkom bij. Veel succes met de volgende presentatie!’ (Nico Kamminga e-health ondernemer per mail, 17-05-2019)

48 Recensie DSM-meisjes:  Het was leuk om te  lezen hoe ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ tot stand is gekomen. Ook vond ik het waardevol de visie en suggesties van Frits voor de toekomst van de ggz te lezen. Zijn bevlogenheid riep veel bewondering en respect bij me op. (DSM-meisjes, on-linemedia, 15-04-2020) 

47 Reactie Goodreads: ‘In het boek krijg je een mix van eigen praktijkervaringen, privé evolutie als mens en tegelijk zicht op de hele politieke en financiële context van de GGZ organisatie in Nederland’ (Niki Vervaeke 30-03-2020)

46 Reactie Twitter: ‘Wat een prachtig boek heb je geschreven Frits Bosch, ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ Persoonlijk, raak, leesbaar en met heldere omschrijving van alle ontwikkelingen – en waar het mis gaat. Dank voor dit boek. Een aanrader.’ (Maartje Goverde, GGZ Verpleegkundige en schrijfster van ‘Ínteractiekracht’ , 06-03-2020)

45 Reactie Linkedin:  ‘Ik heb genoten van het overzicht van al hetgeen op ons in de GGZ is afgekomen vanaf de jaren 80 tot nu. Beetje raar woord om dit ‘genieten’ te noemen. Maar het was zo herkenbaar en zo enorm boek-waardig dat ik eerder zelf vaak heb gedacht ‘hier moet een boek over geschreven worden’. Dat is niet mijn ding, dus heel erg fijn dat jij dit hebt gedaan! In de GGZ voor kinderen en jongeren, waar ik werk (sinds eind jaren ’90), geldt ongeveer hetzelfde maar net iets anders. Ik hoop zo dat er meer bevlogen mensen zijn die de ontwikkelingen op gebied van jeugdzorg en daarbinnen de GGZ aan k&j eens goed op een rij kunnen en willen zetten. Wat zou het mooi zijn als de gedachtegang dat hulpverlening om de persoon moet draaien en niet om geld, markwerking, vast houden aan protocollen (waar op zich niks mis mee is mits passend bij client en zijn/haar systeem), meer wijdverspreid wordt. Ik vermoed dat heel veel collega’s dit ook zo bieden. Zeker degene met een eigen praktijk, maar ook in instellingen zie ik collega’s hier hard voor vechten en hun best doen. Ook leidinggevende die hier op aansturen (Shared Desicion Making, komt als mooie term steeds vaker voorbij). Een mooie ontwikkeling. Boeken als ‘help de psycholoog verzuipt’, geeft deze beweging een stem. Daar ben ik heel blij mee. De combinatie van de beschrijving van je eigen ontwikkeling in je werk en de casusbeschrijvingen onderstrepen dit denken nog eens. Daarnaast altijd fijn om weer eens te lezen hoe een ervaren en gewaardeerde collega technieken toepast. Ik ga de wondervraag weer doen zoals ik hem geleerd heb en bij jou teruglas. Ik geloof dat ik het net een beetje anders was gaan doen. Maar dit zag er mooier uit. Dus dank.’ (Felicia Stoutjesdijk, Psycholoog/ Cognitief Gedragstherapeut, 26-02-2020)

 44 Reactie Tumblr: ‘Kort samengevat: instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn er alleen maar om de praktijk van vrijgevestigde psychologen de nek om te draaien, een praktijk die voor 99% draait om succesverhalen.’ (Peter Kleiweg, januari 2020)

43 Reactie Twitter: ‘Het is de schaalvergroting in de gzz die het voor grote instellingen aantrekkelijk maakt om veel diagnoses te stellen. Mooie voorbeelden in het boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ van Frits Bosch. (Aliëtte Jonkers, Medisch journalist, schrijft voor Volkskrant, Nursing, Skepter, Tijdschrift voor Diergeneeskunde, Arts & Auto, etc, 20-01-2020)

 42 Reactie Twitter: ‘Mooie casussen. Maatwerk, afschalen, normaliseren, betrokkenheid van jou en tegelijk goede kijk in belachelijke effecten van veranderingen door de jaren heen: ziekenfonds, zorgzwaartepakketten, marktwerking, declaraties, zorgverzekeraars en reclame grote instellingen. Heel herkenbaar en zorgelijk. Hele stelsel is niet ingericht op vertrouwen. Ondertussen is er een machtsspel bezig tussen verzekeraars, regering, aanbieders. Maar je ziet dat de marktwerking niet goed is, budgetplafonds niet goed zijn. Goed boek voor professionals!’ (Hanneke van de Gevel, Wethouder Pijnacker-Nootdorp, 02-01-2020)
 
 41 Recensie Spiegeloog:  ‘De belangrijkste waarde van Bosch’ boek zit hem in de beschrijvingen van politieke processen die zich afspelen in de ggz. Hij laat zien hoe kleine zorgverleners het steeds moeilijker krijgen omdat de politiek en grote ggz-instellingen het regime van maat en getal steeds verder de klinische praktijk induwen.’ (Wolter de Boer, december 2019)

40 Recensie Graag gelezen:  ‘Het boek leest door de natuurlijke manier van zich uitdrukken lekker soepel. Hij gebruikt geen moeilijke woorden, waar ze niet nodig zijn. Bosch houdt het dicht bij huis, om maar te zeggen. Zijn persoonlijke gevoelens, privé-herinneringen en waarnemingen zijn door het hele boek heen geweven.’ (Mieke Schepens 07-11-2019)

39 Reactie email:  ‘Hartelijk dank voor het toesturen van uw boek “Help, de psycholoog verzuipt”. Het is met veel waardering gelezen door een deel van de redactie. Daarbij is opgemerkt dat uw betoog uiterst scherp en passievol is geschreven, en zeer relevant is voor het veld, echter buiten de inhoudelijke scope valt van ons tijdschrift. Er is dus besloten het boek niet te bespreken. (Tijdschrift voor psychotherapie (25-10-2019)

38 Reactie Linkedin: ‘Afgelopen zaterdag spraken wij elkaar in Culemborg bij het NIP congres, waarbij ik aangaf in uw boek te zijn begonnen. Uw boek heb ik met veel plezier gelezen en het motiveert mij zeer om als jonge psycholoog een verschil te gaan maken in de toekomst van de GGZ. Ook ik strijd voor een GGZ die daadwerkelijk meer persoonsgericht is, en niet alleen als marketingtaal. In conclusie, ik was zeer enthousiast over uw boek en ben benieuwd of u nog meer gaat schrijven in de toekomst!’ (David Kamp, PhD student en psycholoog, (30-09-2019)

37 Recensie ‘De Jonge Psychiater’: ‘Uit dit gevecht tegen allerlei reuzen, bureaucraten en flitsende consultants zonder echte kennis komt het doorzettingsvermogen, het vuur, de passie en de kracht van Bosch naar voren. Wat een lef en bravoure heeft hij in zijn werkende leven laten zien. Zonder ooit de moed in de schoenen te laten zakken heeft hij onophoudelijk met elan en energie op de barricade gestaan, voor zowel zijn vakgenoten en zichzelf, en natuurlijk voor zijn patiënten.’ (Joeri Tijdink, psychiater, 19-08-2019)

36 Reactie Linkedin: ‘Het is uiterst motiverend dat er pioniers zijn, zoals jij en Irvin Yalom, die nog altijd streven naar de band met de cliënt, waardoor er verbinding met de cliënt ontstaat die wederom de “streaming” in/bij de cliënt op gang brengt.  Ik zal binnenkort jou boek aanschaffen en bij voorbaat weet ik dat ik het met plezier zal lezen en lering uit zal trekken.’ (Hüseyin Atalay, psycholoog, 18-08-2019)

35 Reactie Linkedin: ‘Elke psycholoog in de klinische sector zou dit boek moeten lezen. Een pleidooi voor 1e lijns psychologische hulp zonder wachtlijsten. Zorg om de client en niet om het geld georganiseerd.’ (Hans Schutijser, gepensioneerd Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie (12-08-2019)

34 Reactie Linkedin:  ‘Zojuist heb ik je boek uitgelezen. Mijn complimenten voor de mooie patiëntenverhalen, welke laten zien hoe menselijk, persoonlijk en divers ons werk behoort te zijn. Tegelijkertijd kreeg ik kippenvel bij het teruglezen wat we afgelopen decennium hebben moeten doorstaan in het neoliberale krachtenveld. Het blijft nog steeds erg kafkaësk waar we in terecht zijn gekomen. Dank voor het schrijven van dit belangwekkende boek. Ik zal mensen erop attenderen.(Sascha Kats, psychiater, 06-08-2019)

33 Reactie Linkedin: ‘In jouw boek zijn vooral de achtergrond analyses interessant Frits. Het gedrag van de zorgverzekeraars, de rol van de media; de manipulaties van de commerciële zorgaanbieders. Heel concreet en helder beschreven. Leest als een thriller.’ (Paul Betgem, psycholoog GGZ (30-07-2019)

32 Reactie Linkedin: ‘Heb het net uit. Collega’s: een aanrader! Een boeiend stukje historie van de ggz, in combinatie met praktijkverhalen waarin persoonlijk contact en betrokkenheid centraal staan. En: een reminder aan ons allen om te blijven opkomen voor ons mooie vak!’ ( Evelien van der Velde. Gz-en eerstelijnspsycholoog, 28-07-2019) 

31 Reactie Twitter: ‘Namiddag gestart met het lezen van uw boek.. ik wil u voor nu zeggen; “u bent een pracht mens” een oude rot in het vak. Tot hier stuitert ik in herkenning, vanuit heel andere hoek, met u mee in uw verhaal. Wat een veldslag.’ (Maria AH Honings, 26-07-2019)

30 Recensie Weblog ‘Met De Neus In De Boeken‘Help, de psycholoog verzuipt!’ biedt een heel compleet beeld aan de lezer die belangstelling heeft voor de werkzaamheden van de psycholoog, maar bovenal maakt het duidelijk wat de desastreuze gevolgen zijn van de marktwerking. Laat het duidelijk worden dat het centraal stellen van de mens bóven de commercie en winstbejag behoort te staan!!! Een absolute aanrader en bijzonder goed geschreven!’ (Truusje Truffel, online recensente, 23-07-2019)  Zie voor complete tekst Nieuws, recensies

29 Gedicht op Twitter: ‘Stevig staan’  n.a.v. viltpaneel van mijn vrouw Marianne Scarpa waarvan detail is gebruikt voor mijn boekcover (Jeroen Zwaal kunstenaar 22-07-2019)  Zie foto’s op deze pagina

28 Reactie Twitter: ‘Het boek ‘Help, de psycholoog verzuipt’ van Frits Bosch geeft een ontnuchterende inkijk in de ‘wereld van de geestelijke gezondheidszorg’ van de afgelopen decennia. Hoe politiek en beleid indringen en bepalend zijn voor zorgverleners. Voer voor psychologen!  LEZEN!’  (Tjaard de Vries, CNV Zorg & Welzijn, 17-07-2019))

27 Reactie Linkedin: ‘Dank voor je inspirerende boek : heb het in 1 adem uitgelezen : een ‘ feest van herkenning’. Zo jammer dat wat we zo hebben bepleit , steeds weer opnieuw moet worden uitgelegd.’  (Inge Umbgrove, psycholoog, 13-07-2019)

26 Reactie Twitter: Dit boek geeft een scherpe, doch confronterende inkijk in de ontwikkeling van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. Waar grote machtige GGZ-instellingen bevoordeeld worden ten koste van kleinschalige menslievende geestelijke zorg. Want zoals de auteur laat zien, is juist menslievende, op de persoon afgestemde zorg, efficiënt en effectief! Helaas wordt dit steeds lastiger gemaakt door de  almaar toenemende bureaucratie (omzetplafonds, aanmaningen). Hierdoor komt de vrijgevestigde psycholoog steeds meer in de verdrukking. Het is niet zoals Frank van Wijck zegt “survival of the fittest” maar “survival of the most privileged and powerful”. Voor iedereen die in de Geestelijke Gezondheidszorg werkt, of deze sector een warm hart toedraagt, kan ik dit boek van harte aanbevelen. Ik geef het een 10 uit 10. (Mitch Schuring, psycholoog, 08-07-2019) 

25 Reactie Linkedin: Beste Frits, Ik zag dat je een blik had geworpen en dat vind ik erg leuk, want ik heb een paar weken geleden je boek gelezen. Mijn complimenten hiervoor, het is nu ‘verplichte vakliteratuur’ bij ons team. Het was ook een feest der herkenning. Ik ben sinds een kleine 4 jaar actief in de zorg omdat ik vind dat werkervaringsplekken (mijn zoon had er een) een vorm van uitbuiting zijn en dat wachtlijsten ook niet kunnen. Inderdaad, in het bedrijfsleven heet dat werkvoorraad. Ik blijf mij dagelijks verbazen (en regelmatig verbijsteren) over hoe de zorg werkt. Ik pak de oproep aan het einde van je boek, “4 grote verzekeraars, 5 mega instellingen. Wie volgt?” graag op. Overigens begreep ik dat je wel eens lezingen organiseert rond je boek. Ik zou er graag een bijwonen. Mogelijk kan je mij daar bij gelegenheid over informeren. Alvast een goed weekend en gegroet, (Nico Kamminga, marketeer, 05-07-2019)

24 Reactie Linkedin: ‘Frits, heb je boek net uit. Je inspireert me zeer. Bewonderenswaardig hoe je je een loopbaan lang inzet voor je patiënten en het behoud van de essentie van je vak, en ondanks alle hobbels op onze weg niet gedemoraliseerd raakt. We houden vol!’ (Manon Kleijweg, ouderenpsychiater (09-06-2019)

23 Reactie Linkedin: ‘Lees dit boek van Frits Bosch. Het staat voor een verlangen naar kleiner, meer nabij, wederkeriger, minder perfect, meer continue en meer niet-weten in de GGZ. (Cobie Groenendijk, psychiater&jurist (09-06-2019)’

22 Recensie De Psycholoog  ‘Dit vlot leesbare boek kent een romantische ondertoon. De ideale psycholoog werkt kleinschalig. De rol van een psycholoog is te vergelijken met die van een schaker. Sommige situaties komen vaker voor. Die lijken ‘standaard’ en kunnen worden benaderd met regels die in het verleden succesvol waren. Maar de kunst is vooral om te reageren op onverwachte zetten.’ (Karel Soudijn, hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Tilburg en dichter, in recensie De Psycholoog, juni 2019)  Zie voor complete tekst Nieuws, recensies

21 Recensie Psychologie vandaag ‘Dit is een belangrijk en zinvol boek, waarvan ik hoop dat het beleidsmakers bereikt. Het zou goed zijn als meer psychologen zich op deze manier uitspreken en als er meer zicht komt op hoe breed hun ervaringen gedragen worden.’  https://www.psychologievandaag.com/de-ggz/784/ (Linda Mulders, GZ-psycholoog, bestuurslid sectie GGZ van het NIP  in recentie De Psycholoog(15-05-2019) Zie voor complete tekst Nieuws, recensies

20 Reactie Linkedin: ‘Dag Frits, ik heb je boek een paar weken geleden gelezen. Heel interessant en heel herkenbaar. Ik heb bijna 8 jaar bij een eerstelijnspraktijk gewerkt. Kort geleden zijn we overgenomen door een grotere partij. De aanloop naar die overname is perfect beschreven in jouw boek. Dit is het averechtse effect van ‘hulp dichtbij’ via de gemeente. Een grote partij kan alle regelgeving wél bolwerken, maar de hulp komt steeds verder van de mensen af te staan door complexe aanmeldprocedures en is minder kosteneffectief door managementlagen en ‘communicatieadviseurs’. Ik adviseer iedereen jouw boek. Bedankt voor het schrijven!’ (collega gaf toestemming om reactie te publiceren zonder naamsvermelding, 11-05-2019)

19 Reactie Twitter: ‘Boek net uitgelezen, over het mooie werk in de GGZ namelijk mensen helpen. Het wordt echter duidelijk dat het marktdenken, de overcontrole van zorgverzekeraars; de behandelinhoud van de hulp steeds meer bepalen. Dat zij dit bepalen is niet inzet belang van betere zorg. De activistische houding v d schrijver om plaatselijk,landelijk en inhoudelijk beleid voor goede patiëntenzorg te beïnvloedende te willen verbeteren zijn te bewonderen. Fout beleid heeft al veel kapot gemaakt in de GGZ. Zorgverzekeraars horen niet over de inhoud van het behandelaanbod te gaan, dat is de schoen die ze niet past. Tjeenk Willink hoopt dat de betonrot van onderen af tegengegaan wordt, helaas zijn alle huidige medewerkers alleen maar druk met targets te halen. Ik wens de GGZ betere beleidsmakers toe.’ (Els Hinderink, voorheen werkzaam in de GGZ als SPV.  (09-05-2019)

18 Reactie Facebook: ‘Hai Frits, net jouw boek uitgelezen. Wat een mooie gewogen mix tussen diverse casuïstiek, historie en ontwikkelingen in ons mooie vak, persoonlijke herinneringen en worstelingen, het belang van de menselijke maat tegenover de protocollen, jouw onvermoeide kritische houding tegenover de politieke hinderkrachten en bovenal de liefde voor ons vak die je zo treffend verwoord. Voor mij een bijzonder document en een ‘feest’ der herkenning. Mensen, collegae, ga het lezen!’ (Eerstelijnspsycholoog Henk Limmen (26-04-2019)

17 Reactie Twitter: ‘Het boek van Frits Bosch heb ik gelezen. Zeer lezenswaardig. We worden aan alle kanten niet echt serieus genomen.’ (Frits Oostervink, ouderenpsychiater, schrijver van het boek ‘Help, de psychiater wordt gek’, 20-04-2019)

16 Reactie Gmail: ‘Het is een plezierig leesbaar boek, helder en duidelijk geschreven, ook voor degenen, die niet thuis zijn in deze materie. Frits gebruikt casussen uit zijn eigen praktijk, afgewisseld met persoonlijke informatie. Verder beschrijft hij de vele veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg van de afgelopen tijd, de marktwerking, waardoor er veel geld gestoken wordt in marketing en reclame en het ontstaan van grote ggz-instellingen, die veelal ook kostenverhogend werken. Frits is een voorstander van kleine zelfstandige eerstelijns praktijken met korte wachttijden en van het opbouwen van een persoonlijke band met je client.’ (Fanny Pliester, (23-03-2019)

15 Reactie Linkedin: ‘Het gevolg van de introductie van marktwerking in de zorg is een aanzienlijke stijging van de kosten. Gelikte commerciële organisaties drukten de eerstelijnspsycholoog uit de markt, waarmee waardevolle en kostenbesparende zorg verloren ging. Het boek van Frits Bosch leest als een thriller. Maar is helaas werkelijkheid.’ (Paul Betgem, Gz-psycholoog, (08-04-2019)

14 Reactie Twitter: ‘Wist u dat Mijnheer Bosch niet alleen psycholoog, online zorgactivist, getalenteerd bassist is ( Funky Frits ) maar ook auteur van dit geweldige boek: “Help de psycholoog verzuipt”.’ https://www.bol.com/nl/p/help-de-psycholoog-verzuipt/9200000105529303/?suggestionType=typedsearch&bltgh=uHDbB-ohGALWbRE7Pj5IOg.1.2.ProductTitle (Mevrouw P uit Leudal) (05-04-2019)

13 Reactie Twitter: ‘Heb je boek gelezen Frits. Heerlijke verhalen uit de praktijk over je klanten. Lekker geschreven ook. De lijntjes naar de ontwikkelingen in de zorg en de positie van de eerstelijns psychologen staan wat verder van mij af, maar zijn in grote lijnen ook over de klinische GGZ te trekken. Die stukken vond ik schrijnend en onthutsend. Stuitend werkelijk, hoe mensen die hulp nodig hebben soms zo ongelofelijk gemangeld worden door een verknipt systeem. Je hebt een waardevol document geschreven. Ik hoop oprecht dat de mensen die hoog in de boom zitten, het ter harte nemen wanneer ze beleid maken. Chapeau!’ (Rian Meulenbroeks, begeleider in de GGZ/sociaal domein | auteur  ‘Goed gek!’ (30-03-2019)

12 Reactie Whatsapp:  Hoi Frits! Ik laat je even weten dat ik je boek in twee middagen heb uitgelezen. De combinatie van de Kafka-achtige ambtenarij en de mooi beschreven cliënt verhalen vond ik zeer lezenswaardig. Ook leuk voor mij als achternichtje ‘van’ was te ontdekken wat je allemaal wel niet hebt gedaan in je werkzame leven. Mooi. Liefs, (Ellen , 18-03-2018)

11 Reactie Whatsapp: ‘Goedemorgen Frits,  Ik ben Bianca, de moeder van Robin. Ik wilde je laten weten, dat ik met belangstelling je boek heb gelezen. Het trok mij in het bijzonder aan,  omdat ik zelf 30 jaar in het personeelswerk in de ouderen-en gehandicaptenzorg heb gewerkt. Ook echt mensenwerk. Bedankt dat je mij een kijkje in je leven en werk heb gegeven. Hierdoor kijk ik toch met een andere blik naar alle ontwikkelingen in de ggz-sector. Ik wil je alvast een heel fijn weekend toewensen. Tot gauw. Groetjes’ , Bianca (16-03-2019)

10 Recensie Bol.com  ‘De auteur weet zijn ervaringen recht uit het hart en met passie op papier te zetten. Prettig leesbaar, met een mix van praktijk en beleid. De lezer krijgt inzicht in de praktijk van een psycholoog, die in zijn werk zijn cliënten op de eerste plaats zet en duidelijk maakt dat grote GGZ-instellingen (en overheidsbeleid) dat nogal eens vergeten.’ (Jaap Buitink, Heemstede (maart 2019)

9 Recensie website AKO ‘Hulpverleners in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) kunnen met dit boek weer een beetje komen bovendrijven. Het boek onthult hoe hulpverleners door de neo-liberale marktwerking als concurrenten tegen elkaar worden uitgespeeld. Waar is de solidariteit met zijn allen? Mooie opzet ook om te lezen hoe eertelijns psycholoog Frits moedig doorging met zijn werk dwars door al die bombardementen heen van de ”beleidsontwikkelingen” in de GGZ. Straalt heel veel geloof en vertouwen uit in het werk dat hij al die jaren heeft gedaan dicht bij de mensen dwars door alle politieke tegenwerkingen heen. En wat herkenbaar, al die gevalsbeschrijvingen. Luctor et Emergo!, maart 2019)

8 Recensie website AKO ‘Het prachtige van dit boek is dat het niet alleen maar zegt waar we tegen zijn. Het geeft ook steeds het goede voorbeeld van hoe het allemaal wél kan. Politici en beleidsmakers kunnen er soms niet zoveel mee dat we tegen de industrialisering van de GGZ zijn. Hoe kan het dan wel? Welnu, dat is de tweede grote rode draad in dit boek. De rode draad van ”voor” naast de rode draad van ”tegen”. Ik weet niet meer welke bekende humanistische psycholoog dat zei, maar het is weer helemaal actueel geworden met dit boek. Als ik het dan toch maar even in het oorspronkelijke Engels mag zeggen: “We shall not be remembered for what we were against, but only for what we were for”. Surf ook maar naar: https://www.youtube.com/watch?v=08083BNaYcA” Groetjes, Guus (februari 2019)

7 Recensie website AKO ‘Wat een aardig boek. Allereerst door de persoonlijke verhaallijn van de auteur en de spontane, makkelijk leesbare schrijfstijl. Wat me treft is dat er blijkbaar al decennia strijd gevoerd moet worden rondom dit mooie vak. Om legitimering, om vergoeding, om inhoud. Als ik het afzet tegen de GGZ anno 2019 komt het spiegeleffect van het boek hard binnen. Wat zijn we toch veel zinloze tijd kwijt met allerlei ruis. De marktwerking, de administratie, de bureaucratie, de krachten die je weg proberen te duwen en af te leiden van de kern van ons mooie vak: psychologische hulpverlening voor hen die dat nodig hebben. In die zin zie ik dit boek als een monument. Een monument voor het vak. En een monument van een mooie carrière van iemand die zowel zijn steentje heeft bijgedragen aan al die mensen in zijn spreekkamer, maar ook aan het vak van de vrijgevestigde psycholoog. Chapeau, (februari 2019)

6 Website bol.com  ‘Het boek beschrijft in een lekker leesbare stijl aan de ene kant de catastrofale gevolgen van de marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg en aan de andere kant de persoonlijke toegevoegde waarde van iemand die duidelijk kiest voor de menselijke maat. Ik kocht het boek vanwege mijn interesse in voorbeelden van kanteling in de maatschapwij van marktgericht naar mensgericht denken en handelen. Het blijkt ook een praktisch toepasbaar boek voor mensen die beroepshalve bezig zijn met mensen. Er worden tal van casussen beschreven met de gekozen interventies.  Dit is een boek dat iedereen zou moeten lezen die medemenselijkheid hoog in het vaandel heeft staan en zich wil laten inspireren om trouw te blijven aan eigen normen en waarden, te doen wat goed is en niet mee te gaan in “hoe het heurt” of hoe het zou moeten. Ik wil Frits Bosch enorm bedanken voor het schrijven van dit boek. Geen geringe opgave. Frits is voor mij een rolmodel.’ DinyvandenBout De Pol (25 februari 2019)

5 Linkedin: ‘Lange wachtlijsten, onderbehandeling of juist overbehandeling, diagnosedrift, diagnostieke inflatie en  overmedicalisering… Het gaat niet ‘echt lekker’ met de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Afgelopen vrijdag verscheen ‘Help, de psycholoog verzuipt’ van eerstelijns psycholoog Frits Bosch. Een goed analytisch verhaal over marktwerking en uitdijende ggz-instellingen en alle gevolgen hiervan voor cliënten en de maatschappij. Een aanrader voor verzekerings- en bedrijfsartsen, zorgverleners, verzuimmanagers/reïntegratieprofessionals en iedereen die privé of beroepsmatig te maken heeft met de ggz.’ (Selwyn Donia, Werk, inkomen, HRM, arbeidsmarkt & -recht / Onderzoeker, 25-03-2019))

4 Beroepseer: ‘Als je je niet meer over schrijnende onrechtvaardigheid kunt opwinden, ben je niet alleen weg, je dreigt onderaan die oceaan meegevoerd te worden met de stromen. Er is genoeg brandstof in het boek van Frits om het vuurtje aan te wakkeren. Hersensplijtende bureaucratie. Malafide schijnheiligheid. Onrechtvaardigheid. En een overkoepelend verhaal van sluipende ontmenselijking door schaalvergroting, rationalisering, en digitalisering.’ Alan Ralston, psychiater en filosoof,  quote uit Voordracht Alan op presentatie boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ Zie voor volledige tekst: https://beroepseer.nl/blogs/voordracht-alan-ralston-op-presentatie-boek-help-de-psycholoog-verzuipt/ (22-02-2019)

3 Beroepseer: ‘Wie dit pleidooi voor de menselijke maat, deze variatie van persoonlijke herinneringen, case studies en opinies tot zich neemt, kan niet anders zeggen dan: indrukwekkend! (Auke Kok, journalist en schrijver van boeken als 1974. Wij waren de besten’ en Holleeder. De jonge jaren (22-02-2019)

2 Beroepseer: ‘Een scherp boek over de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen tegen almaar uitdijende GGZ-instellingen. Langere wachtlijsten, meer medicalisering, hogere kosten – Bosch legt uit hoe het zo is gekomen. En dat het ook anders kan.’  (Malou van Hintum, journalisten auteur van ‘Doe eens normaal. Over de zin en onzin van psychiatrische diagnoses.’) (22-02-2019)

1 Beroepseer: ‘Dit boek is een buitengewoon boeiend en scherp analytisch onderzoek over hoe in Nederland, ondanks een overvloed aan middelen, de geestelijke gezondheidszorg gereduceerd kon worden tot een suboptimale voorziening. En hoe de liefde voor het vak en de betrokkenheid bij de patiënt de hulpverlener overeind houdt. Wie mee wil werken aan de herinrichting van de geestelijke gezondheidszorg doet er goed aan eerst dit boek te lezen. (Jim van Os,hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie (22-02-2019)

10 Damage control

‘Van een big-geregistreerde psycholoog mag verwacht worden dat hij zelf wel weet of zijn interventies wetenschappelijk verantwoord zijn’, protesteer ik als voorgesteld wordt dat het gestandaardiseerde gespreksmodel (kop-model) van Indigo (een keten van zorgaanbieders vanuit de Parnassia Groep) door alle generalistische basis ggzaanbieders gebruikt moet worden, omdat dit gespreksmodel volgens Indigo ‘evidence-based’ is (gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en/of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek). Onderzoeks- en adviesbureau hhm heeft de opdracht gekregen om vanaf eind 2012 een onderzoek te leiden naar hoe de generalistische basis-ggz (gbggz, een nieuwe naam voor eerstelijnszorg) moet worden vormgegeven. Ik zit aan de vergadertafel naast vertegenwoordigers van het Ministerie van vws, zorgverzekeraar Achmea, bestuurders van ggz-instellingen, provinciaal ondersteuningsplatform Zorg Optimalisatie Noord-Holland (zonh), psychiaters en een huisarts.

Minister Schippers en de hele ggz-sector, inclusief de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen lve, hebben een paar maanden eerder al hun handtekening gezet onder het Bestuurlijk akkoord ggz. In dit akkoord wordt de nieuwe generalistische basis-ggz geïntroduceerd:
‘Als binnen de huisartsenfunctie de patiënt niet kan worden geholpen, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de generalistische basis ggz [voor patiënten met lichte en matige problematiek]of specialistische ggz [voor patiënten met (zeer) complexe aandoeningen].’
Op de eerste bijeenkomst ontstond al snel wrijving tussen de vertegenwoordigers van de lve en basis-ggz-aanbieder Indigo (Parnassia) over de gewenste invulling. Vervolgens verordonneerde het Ministerie van vws om geen bestuursleden van beroepsorganisaties te laten participeren, maar alleen psychologen vanuit het veld. De eerstelijnspsychologen mochten wel aanschuiven bij de vormgeving van de generalistische basis-ggz, maar zij moeten zich bescheiden opstellen. Via Marlene de Regt (zonh), die ik nog kende van de regionale poldertafels van de eerstelijnszorg, werd ik ‘ingevlogen’ om deel te nemen aan deze landelijke werkgroep. De lve was het niet eens met de procedure, maar was blij dat ik gevraagd ben vanwege mijn bestuurlijke ervaring uit het verleden. Ik krijg vervolgens een
aardig inkijkje in de ‘marktwerking’ in de ggz en had al snel het gevoel dat deze trein niet te stoppen was. Ik zat daar vooral om de schade te beperken voor mijn beroepsgroep, die de afgelopen jaren toch al de nodige averij had opgelopen. Bij deze zeer belangrijke taak krijg ik gelukkig een stevige steun in de rug van het bestuur van de lve. Zij hebben dan ook een forse input geleverd in mijn reactie op de plannen voor de vormgeving van de nieuwe Generalistische Basis ggz:
– De lve maakt bezwaar tegen het bij voorbaat indelen van patiëntengroepen in een bepaalde zorgzwaarte.
– De lve mist het generalistisch karakter van de generalistische basis-ggz.
– De lve vreest een toename van zowel het aantal mensen met een
diagnose als de zorgkosten. Patiënten (klanten van de zorgverzekeraar) hebben immers recht op behandeling zodra zij een stoornis hebben (dat is wettelijk vastgelegd).
– De lve vreest dat er meer ruimte is gecreëerd voor het medisch
model (stoornissen, diagnostiek en symptoomreductie), met alle
gevolgen van dien.

kop-model Indigo in generalistische Basis ggz?
‘Uiterst verbaasd is de lve dat hhm een inhoudelijke methodologische keuze maakt voor het kop model van een Voorwaarts Geïntegreerde Instelling (Indigo) zonder de eerstelijnspsychologische diagnostiek en behandeling te noemen. Graag wil de lve een verklaring en onderbouwing van deze keuze. Ook de verwijzing naar geprotocolleerde behandelingen zien wij graag verwijderd. De term is uitdrukkelijk in het bestuurlijk akkoord vervangen door richtlijnen. Dit graag consequent doorvoeren. Protocollen kunnen uiteraard een basis vormen, maar zijn dit zeker niet per definitie.’
Terwijl de hhm-werkgroep werkt aan het nieuwe zorgzwaartemodel, verhoogt het College voor Zorgverzekeringen (cvz) de druk. Zij vinden dat de ggz te weinig onderscheid maakt tussen klacht en stoornis. Heleen Dupuis, Eerste Kamerlid voor de vvd en lid van het cvz, schrijft januari 2013 in Arts en auto:
‘Ik vind er wel een lans voor te breken dat een aantal zaken uit de ggz-zorg wordt gehaald. Als de ggz-professional niet duidelijk kan maken waar de afkappunten van een behandeling liggen, heeft-ie een groot probleem. Als de ggz-professional geen eigen verantwoordelijkheid neemt, neemt de overheid de regie over.’
Een dag na de waarschuwing van Dupuis publiceert hhm haar eindrapport, en op 1 januari 2014 gaat de generalistische basis-ggz (GBggz) met de nieuwe zorgzwaartes van start. De lve adviseert haar leden om geld opzij te zetten. Voor juli 2014 kunnen er geen betalingen gedaan worden, omdat de zorgverzekeraars hun software
nog moeten aanpassen aan het nieuwe betalingssysteem. Zeer waarschijnlijk zullen de meeste zorgverzekeraars wel een voorschot geven aan gecontracteerde psychologen, maar hoeveel dat is en wanneer dat betaald wordt, is nog onduidelijk. De vrijgevestigde psychologen hebben nog geen idee wat hun allemaal boven het hoofd hangt.

De cover van mijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ is een detail van een viltpaneel van mijn vrouw Marianne Scarpa. Meer Informatie over exposities e.d. zijn te vinden op  www.viltart.nl

Je kunt Frits Bosch ook volgen via LinkedIn en Twitter.

Mensgerichte GGZ
2022-12-01T09:23:19+01:00Boeken|